д-р Ваня Крумова Велеганова

д-р Ваня Крумова Велеганова

Дата на публикуване : 10.10.2016
Професионално направление :  Стоматология
Докторска програма: Детска стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Катедра „Детска дентала медицина“
Тема на дисертационния труд: “ Орално здраве на деца със захарен диабет тип I „
Научен ръководител : доц. д-р Веселина Кондева, дм
Заповед на Ректора Р- 1847/16.08.2016
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мария Куклева, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Мая Рашкова, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Веселина Кондева, дм МУ Пловдив Член Становище
4. доц. д-р Лилия Дойчинова, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Емилия Крумова, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

14.11.2016 г., 11:00 ч,  Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив