д-р Весела Петрова Стефанова

д-р Весела Петрова Стефанова

Дата на публикуване : 28.10.2016
Професионално направление :  Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: „Биологично лечение на зъбната пулпа чрез нови пулпопокривни средства и дентални лазери „
Научен ръководител : Проф. д-р Снежана Цанова, дм 
Научен консултант: Проф. д-р Пепа Астанасова, дм
Заповед на Ректора 2291/20.10.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Славчо Димитров, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Здравка Иванова, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Снежана Цанова, дм МУ-Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 11:00 ч. на  28.11.2016 г.във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.