д-р Юлия Богданова Пеева

д-р Юлия Богданова Пеева

  

Дата на публикуване : 27.08.2015
Професионално направление : 7. 4. Обществено здраве
Докторска програма:

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Факултет :

ФОЗ

Първично структурно звено :

Социална медицина и обществено здраве

Тема на дисертационния труд: “ Информираност и мотивация за ортодонтско лечение на деца от град Пловдив „
Научни ръководители : проф.д-р Румен Стефанов,дм доц. д-р Мария Братойчева,дм
Заповед на Ректора :Р-1257/03.07.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц.д-р Мария Братойчева,дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф.д-р Надежда Витанова,дпн Външен Член Рецензия
3. проф.д-р Лидия Катрова,дм Външен Член Рецензия
4. проф.д-р Коста Костов, дм   Външен Член Становище
5. доц.д-р Мария Семерджиева, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

01.10.2015 г.,12:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив