д-р Здравко Здравков Тарълов

д-р Здравко Здравков Тарълов

  

Дата на публикуване : 19.06.2015
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Патофизиология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено :

Катедра „Патологична физиология“

Тема на дисертационния труд: “ Оценка на състоянието на вегетативната нервна система при различни функционални състояния чрез вариабилността на сърдечната честота  „
Научeн ръководител : чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
Заповед на Ректора :Р-1058/09.06.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Вихрен  Бачев, дн Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Анелия  Димитрова, дм Външен Член Становище
4. доц.  д-р Иван Груев,  дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Мария Токмакова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 20.07.2015 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив