д-р Живко Владимиров Пешев

д-р Живко Владимиров Пешев

  

Дата на публикуване : 11.11.2015
Професионално направление :

7. 1. Медицина

Докторска програма: Патологична анатомия и цитопатология
Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено : Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“
Тема на дисертационния труд: „Морфологичен диагностичен алгоритъм при тумори на плеврата „
Научен ръководител :

доц. д-р Веселин Беловеждов, дм

Научен консултант :

доц. д-р Бенямин Анави, дм

Заповед на Ректора :Р-2414/09.11.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Веселин Беловеждов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Веселин Власов, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Антонина Гегова, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Юлиан Ананиев, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Бенямин Анави, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 17.12.2015 г. , 11,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив