data4healthyrecoveryhackthon

Data 4 Healthy Recovery Hackathon - инициатива на Европейската комисия за справяне със здравните предизвикателствата