Д-р Деница Златкова Сертева-Сариева

Д-р Деница Златкова Сертева-Сариева

Дата на публикуване: 12.09.2019 г
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Обща и клинична патология“
Тема на дисертационния труд: Епително-мезенхимен преход при ендометриални карциноми, карциносаркоми на маточното тяло и ендометриоза
Научен ръководител: Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм
Заповед на Ректора Р – 1839/05.09.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Весела Иванова Тодорова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Силвия Николаева Генова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 21.10.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.