Департамент по езиково и специализирано обучение обявява конкурс за селекция на млади учени и постдокторанти

В изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ MУ-Пловдив и ДЕСО обявяват трети етап на изпълнение на Програмата при следните условия:

I. За участници във II етап на ННП „Млади учени и постдокторанти“:

• Преразглеждане на документите на досегашните участници, с оглед на критериите за млад учен и постдокторант за периода на III етап на Програмата.
• След разглеждане на документите от комисията тези, които отговарят на условията, ще бъдат писмено уведомени за възможността да се включат в III етап на Програмата.

II. За нови участници в III етап на ННП „Млади учени и постдокторанти“:

• Всички кандидати трябва да подготвят необходимите документи, които могат да намерят публикувани в Сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
• Кандидатстващите по Програмата трябва да отговарят на дефиницията за млад учен и постдокторант за целия период на Програмата.
• Документите по ННП „Млади учени и постдокторанти“ се адресират до Директор ДЕСО и се подават в плик А4 в сградата на ДЕСО, етаж 2, при инспектор Анелия Смуглева, в срок до 10.02.2021 г. включително.
• Всички одобрени кандидати задължително попълват декларация за липса на двойно финансиране.

Контактно лице за ДЕСО:
Анелия Смуглева – тел. 0898 233 055
e-mail: [email protected]