Детска дентална медицина

Дата на публикуване в Интернет : 10.06.2022 г.
Професионално направление : 7.2. Дентална медицина
Научна или учебна специалност : Детска дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Катедра/секция : Детска дентална медицина
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 20. от 10.06.2022 г.
Кандидати : Д-р Мария Шиндова,дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1125/16.05.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Наталия Христова Гатева, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Радосвета Стоянова Андреева, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Резюмета на представените публикации на Д-р Мария Шиндова,дм
Заключителнo заседание на журито :
11.07.2022 г. от 14ч. в електронната платформа ZOOM