Резюмета на представените публикации на Д-р Мария Шиндова

Гл. ас. д-р Росица Каралилова, дмн