Детска стоматология

Дата на публикуване : 15.03.2016
Професионално направление : 7.2. Стоматология
Научна или учебна специалност : Детска стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Катедра „Детска дентална медицина“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 86 от 06.11.2015 г
Кандидати : 1. д-р Мариана Милчева Димитрова-Харуил, дм
Заповед на ректора № 254 /10.02.2016г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Христина Лалабонова, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Милена Пенева, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Мая Рашкова, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Лилия Дойчинова, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Емилия Петкова, дм Външен Член Становище
6. доц. д-р Ани Белчева, дм МУ Пловдив Член Становище
7. доц. д-р Нешка Манчорова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
резервни членове :  
       
       
 

Заключителното заседание на журито :  

18.04.2016 г. от 14 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив