Дни на медицинската наука 2019

Медицинският университет – Пловдив тази година отбеляза „Дните на медицинската наука“ с два интересни форума: Проектна сесия на селектираните през 2018 година проекти, получили най-много точки на финалното рецензиране, и Симпозиум „Медикамент-асоциирана остеонекроза на челюстите“, организиран съвместно със Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на МУ – Пловдив, откри „Дните на медицинската наука“ 2019, като изрази гордостта си, че този форум е вече чудесна традиция.

Според проф. Костянев комуникирането на наука и нейното презентиране е не по-малко важно, отколкото правенето на наука. Медицинският университет има достатъчно добър потенциал. За последните 7 години ръководството на Университета и Научният съвет са създали плодотворна научна среда. Университетът наскоро получи изключително престижна награда от МОН за постижения като най-активно ориентирана към европейските политики организация.

Проектната сесия премина в два модула, като в първия бяха представени най-добрите проекти от Медицинския факултет, а във втория – от останалите факултети.

„Тази година представените проекти в „Дните на медицинската наука“ са доказателство за успешното осъществяване на интердисциплинарност между предклиничните и клиничните катедри и за постигането на съвместни научни резултати на различни структури, което е тенденция за МУ – Пловдив“ – изрази удовлетворението си проф. Мурджева, зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност.

Благодарност към организаторите и участниците в Симпозиума „Медикамент-асоциирана остеонекроза на челюстите“ (МАОНЧ), отправи проф. Сарафян, като им пожела успех в дискусиите и в обмяната на идеи. Тя изрази надежда, че и в бъдеще ще продължат да се организират такива научни прояви.

По време на организирания симпозиум бяха представени най-важните и съвременни аспекти на МАОНЧ от водещи европейски специалисти от Дания, Германия и Словения, сподели се българският опит и се очертаха насоките за регистрация на заболелите, превенцията и лечението.
Свое място в Симпозиума имаха оралните презентации на български лектори, панелната дискусия, обмяната на идеи за научни проучвания на заболяването и споделянето на опит.
Огромният интерес към „Дните на медицинската наука“ 2019 недвусмислено показва, че броят на младите хора от нашия Университет, които желаят да се занимават с наука, нараства с всяка изминала година.