Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

д-р Илия Петров Биволарски

Дата на публикуване:
01.10.2023
Професионално направление:
7.1 Медицина
Докторска програма:
Патологоанатомия и цитопатология
Факултет:
Медицински факултет
Първично структурно звено:
Катедра "Обща и клинична патология и съдебна медицина"
Тема на дисертационния труд:
„Обучението по патология: от традиция към виртуалност”
Научен ръководител:
Доц. д-р Бенямин Анави
Научен консултант:
Доц. Донка Димитрова, дм
Заповед на Ректора:
Р – 2414/03.11.2017
Научно жури
Вътрешен / Външен
Позиция
Изготвя
1. Доц. д-р Бенямин Леон Анави, дм
МУ - Пловдив
Председател
2. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм
МУ - Пловдив
Член
3. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн
Външен
Член
4. Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова, дм
Външен
Член
5. Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, дм
Външен
Член
Заключителното заседание на журито: