Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

д-р Сава Валентинов Петров

Дата на публикуване:
27.06.2022
Професионално направление:
7.1 Медицина
Докторска програма:
Ендокринология
Факултет:
Медицински факултет
Първично структурно звено:
Катедра "Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд:
Ендокринни нарушения при хронично лечение с опиеви агонисти
Научен ръководител:
Проф. д-р Мария Орбецова, дм
Научен консултант:
Заповед на Ректора:
Р – 2662 / 29.11.2016 г.
Научно жури
Вътрешен / Външен
Позиция
Изготвя
1. Проф. д-р Мария Орбецова, дм
МУ - Пловдив
Председател
2. Доц. д-р Юлия Раденкова-Саева, дм
Външен
Член
3. Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм
Външен
Член
4. Доц. д-р Катя Тодорова, дм
Външен
Член
5. Доц. д-р Стефан Попов, дм
МУ - Пловдив
Член
Заключителното заседание на журито:
20.02.2016 г., 10:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.