Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

д-р Таня Павлова Божкова

Дата на публикуване:
03.10.2023
Професионално направление:
7.2 Дентална медицина
Докторска програма:
Ортопедична стоматология
Факултет:
Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено:
Катедра "Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд:
Сравнителен анализ на различни методи за регистрация на оклузоартикулационни взаимоотношения
Научен ръководител:
Проф. д-р Явор Калъчев, дм
Научен консултант:
Заповед на Ректора:
Р – 2603/21.11.2016 г.
Научно жури
Вътрешен / Външен
Позиция
Изготвя
1. Проф. д-р Явор Калъчев, дм
МУ - Пловдив
Председател
2. Доц. д-р Жанина Павлова, дм
Външен
Член
3. Доц. д-р Димитър Филчев, дм
Външен
Член
4. Доц. д-р Тодор Узунов, дм
Външен
Член
5. Проф. д-р Георги Тодоров, дм
МУ - Пловдив
Член
Заключителното заседание на журито:
11:00 ч. на 27.02.2017 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.