Медицински университет - Пловдив
Медицински университет – Пловдив

д-р Мариян Красимиров Тополов

Дата на публикуване:
20.02.2017
Професионално направление:
7.1 Медицина
Докторска програма:
Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет:
Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено:
Катедра "Медицинска биология"
Тема на дисертационния труд:
„Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции”
Научен ръководител:
Проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова, дмн
Научен консултант:
Доц. д-р Юлия Георгиева Николова, дм
Заповед на Ректора:
№ Р-2904/27.12.2016
Научно жури
Вътрешен / Външен
Позиция
Изготвя
1. Проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова, дмн
МУ - Пловдив
Председател
2. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм
МУ - Пловдив
Член
3. Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм
Външен
Член
4. Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, дмн
Външен
Член
5. Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм
Външен
Член
Заключителното заседание на журито: