Докторант от Фармацевтичния факултет на МУ-Пловдив с награда „Питагор“ за млад учен

Докторант от Медицински университет – Пловдив спечели награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината. Асистент магистър-фармацевт Велислава Тодорова получи плакет, грамота и премия от 8000 лв.

Сред номинираните в тази област бе и гл. ас. д-р Йордан Калчев, дм от Катедрата по микробиология и имунология в Медицински университет – Пловдив.

Асистент магистър-фармацевт Велислава Тодорова е докторант по докторска програма “Фармацевтична химия” и специализант по “Анализ на лекарствените продукти” към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – Пловдив. Заема длъжността административен асистент и участва активно в провеждането на практически упражнения по дисциплините фармацевтична химия, фармацевтичен анализ и СИД „Анализ на биологично активни вещества“. Преминала е множество курсове за повишаване квалификацията в областта на хроматографските и спектралните методи за анализ.

Научните изследвания и дисертационният и труд са свързани с методи за охарактеризиране и установяване на потенциална биологична активност на адаптогени от растителен произход, под научното ръководство на доц. маг. фарм. Калин Иванов, дф – декан на Фармацевтичен факултет и ръководител на катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия”. В експерименталната си работа по дисертационния труд, заедно с доц. маг. фарм. Станислава Иванова, дф и екип от БАН, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, филиал Пловдив, лаборатория по Метаболомика, установяват in vitro антиадипогенна активност на екстракт от Rhaponticum carthamoides и на вторичният му метаболит екдистерон.

Академичния състав на катедра Фармакогнозия и фармацевтична химия за последните четири години е реализирал общо 57 научни публикации с общ IF= 154.3.
Официалната церемония на най-високите отличия на МОН за наука бе открита от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков. Тя се проведе за 16-а поредна година, а в конкурса кандидатстваха 45 учени.

Голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието и науката за цялостен научен принос бе връчена на геолога и геохимик чл.-кор. проф. дгн Станислав Василев от Института по минералогия и кристалография – БАН.

Наградите бяха присъдени от жури от авторитетни учени, които разгледаха постъпилите документи за номинираните, както и данните за наукометричните показатели, отразени в международните бази данни Web of Science и InCites (Кларивейт Аналитикс), а също и цялостната оценка на научния принос на кандидатите. В зависимост от категорията номинираните предоставят обща справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години за категория за утвърден учен и последните 3 години за категория за млад учен. За голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос справката за научните постижения е с акцент върху резултатите през последните 10 години.