НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АД “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”


Кандидатите за участие в обявения конкурс за заемане на АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ подават в отдел „Човешки ресурси“ следните документи:

Всички документи по списъка се представят в 1 /един/ екземпляр на хартиен носител и в електронен вид в 6 /шест/ броя електронни носители.
Документите се входират в Деловодството на МУ- Пловдив и се представят в отдел „Човешки ресурси“.