НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АД “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”


Кандидатите за участие в обявения конкурс за заемане на АД „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“ подават в отдел „Човешки ресурси” следните документи:

  1. заявление до Ректора на МУ – Пловдив за допускане до участие в конкурса в свободен текст (с опис на прилаганите документи и посочване на актуален адрес, мобилен телефон н електронна поща);
  2. автобиография в европейски формат;
  3. диплома за висше образование за ОКС „МАГИСТЪР“ (нотариално заверено копие), удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно ВУ;
  4. диплома за ОНС „ДОКТОР“ (собственоръчно заверено копие);
  5. медицинско свидетелство;
  6. свидетелство за съдимост;
  7. диплома/и за призната специалност, ако има такава/-ива (собственоръчно заверени копия);
  8. удостоверение за стаж по специалността на конкурса (ако има такова);
  9. удостоверения за участие в квалификационни курсове (ако има такива);
  10. копие от последен атестационен лист (при наличие на такъв);
  11. списък и копия на научните публикации, изобретения и други научно приложни резултати, списък и сертификати на участията в национални н международни научни прояви, списък на участията в проекти;
  12. документи за владеене на чужд език (ако има такива);
  13. справка за изпълнение на минималните национални изисквания съгласно Приложението към чл. 1а, ал. 1 от ППЗРАСРБ и специфичните за МУ – Пловдив наукометрични изисквания по направления и за звена с/без клинична дейност (бланка по образец, осигурявана от отдел „Човешки ресурси”

Всички документи по списъка се представят в 1 /един/ екземпляр на хартиен носител и в електронен вид в 6 /шест/ броя електронни носители.
Документите се входират в Деловодството на МУ- Пловдив и се представят в отдел „Човешки ресурси“.