Допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“, 2020 г.

За да отговори на обстоятелствата, породени от пандемията от COVID-19, ЕК предоставя извънредни възможности за кандидатстване по Програма „Еразъм+“ с проекти за:

Партньорства в областта на цифровото образование (в сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, и „Висше образование“): Тези проекти имат за цел да подготвят системите за образование и обучение да посрещнат предизвикателствата, вследствие на наскорошния внезапен преход към онлайн и дистанционно обучение, в това число, като се подкрепят учителите да развият цифрови компетентности и да се съхрани приобщаващият характер на образователните възможности.

Партньорства за творчество (в сектор „Младеж“, „Училищно образование“, „Образование за възрастни“): Партньорствата за творчество имат за цел да привлекат организации в областта на формалното, неформалното и самостоятелното образование, заедно с организации от творческите и културните сектори, за да се насърчи осведомеността в Европа и да се даде възможност на хората от днешните, и бъдещите поколения да бъдат успешни иноватори на местно равнище, независимо от социалния им и културен произход.

Предвиденото финансиране е в размер до 3.5 млн. евро. Крайният срок за подаване на кандидатури е 29 октомври 2020 г.

На сайта на ЦРЧР е публикувана допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“, 2020 г. – http://hrdc.bg/news/2020-ka2-additional-call/