Достъп до нови електронни ресурси през 2021

На вниманието на

РЪКОВОДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИ ЕКИПИ
ПО ПРОЕКТ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА“
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АКАДЕМИЧНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Относно: Абонамент за електронни списания Critical Care Clinics и Anesthesiology Clinics за 2021 г.

УВАЖАЕМИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ,

В изпълнение на проект Договор № BG05M2OP001-1.002-0005-C03 Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е осигурен абонамент за следните научни списания на издателство Elsevier за 2021 година:

  1. Critical Care Clinics, ISSN: 0749-0704

https://www.sciencedirect.com/journal/critical-care-clinics

  1. Anesthesiology Clinics, ISSN: 1932-2275

https://www.sciencedirect.com/journal/anesthesiology-clinics

Достъпът до списанията се осъществява от университетската компютърна мрежа на горепосочените адреси и отдалечено на адрес: http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/login, с потребителско име и парола, получени при регистрацията в БИЦ.

Използваме възможността да напомним, че през 2021 г. изследователите  разполагат с лицензиран достъп и до следните информационни ресурси, абонирани за целите на проект „ПЕРИМЕД“:

  1. Current Opinion in Critical Care,ISSN: 1070-5295
  2. Е-колекция списания и протоколи на издателство „Springer Nature”

При въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с г-жа Мая Урумова, директор БИЦ – ел. поща: [email protected], моб. 0882 512 972.

Мая Урумова
Директор БИЦ