ДОЦ. Д-Р ДЕЯН НЕЙЧЕВ, ДМ Е НОВИЯТ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА С МАНДАТ ДО 2026 ГОДИНА

Общото събрание на Факултета по дентална медицина на МУ – Пловдив избра на 14 септември 2022 година нови органи на управление с мандат от 4 години – декан и Факултетен съвет.
Новоизбраният декан на факултета е доц. д-р Деян Нейчев, дм, който беше единствен кандидат, подал Мандатна програма за развитие и управление на ФДМ (2022 – 2026) в обявения законоустановен срок.
Кандидатът представи своята визия за преодоляване на предизвикателствата пред ФДМ чрез постигането на конкретни цели в стратегическите сфери на дейност, за да може Факултетът да се развива и да успява в условията на агресивната конкуренция на образователния пазар.

С мотото „Volenti nihil Difficile“ (За искащия нищо не е трудно) бяха очертани основните перспективи пред ФДМ: оптимизиране на кадровата политика с цел запазване и развитие на преподавателския състав в съответствие със стратегическите цели на ФДМ; увеличаване на приходите от СДО и продължаващото обучение чрез използване на ресурсите на високо-технологичните центрове и катедрите, както и съвместяване на добрите академични традиции с иновациите в учебно-преподавателския процес.

След тайно гласуване доц. Деян Нейчев беше избран с 115 гласа от 145 гласували делегати на Общото събрание.

Доцент Нейчев е ръководител на Катедрата по орална хирургия от 2020. Той е възпитаник на Медицински университет – Пловдив, с придобити 2 специалности: „Обща стоматология“ и „Орална хирургия“, както и магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт.
Академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив изказва поздравления за отличната организация на проведеното Общо събрание към неговия председател доц. д-р Силвия Димитрова, дм и пожелава успешен и ползотворен мандат на новия декан на ФДМ и на новия Факултетен съвет.