Доц. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дм

Доц. д-р Екатерина Иванова Витева-Велкова, дм

Дата на публикуване: 16.10.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Специалност: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Неврология
Тема на дисертационния труд: Клинична и ЕЕГ ефективност на новите антиепилептични медикаменти при лечение на пациенти с медикаментозно-резистентна епилепсия
Заповед на Ректора №: Р – 1520/15.07.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
4. Доц. д-р Милена Миланова Миланова, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Пенчо Николов Колев, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 25.11.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.