Доц. Димитър Мирчев бе избран за Директор на ДЕСО с нов мандат до 2027 година


Общото събрание на Департамента за езиково и специализирано обучение на МУ – Пловдив избра нови органи на управление с мандат от 4 години.

Досегашният Директор на Департамента – доц. Димитър Мирчев бе избран за новия мандат с 39 гласа.

Доц. Мирчев беше единствен кандидат, подал „Мандатна програма за управление и развитие на ДЕСО (2023 – 2027)“ в обявения законоустановен срок.

Използвайки за мото сентенцията на философа Сенека „Per aspera ad astra” (През тръни към звездите) в приетата мандатната програма бяха очертани най-сериозните предизвикателства пред ДЕСО и основните перспективи за бъдещото развитие: запазване на постигнатия авторитет; създаване на условия за академично израстване и развитие на всички преподаватели в ДЕСО; постигане на високо качество на преподаването чрез въвеждане на иновативни методи, изява на научния потенциал чрез подкрепа за изследователските разработки и публикационната активност на преподавателите, както и запазване и издигане престижа на ДЕСО в МУ-Пловдив.

За Председател на Общото събрание бе избрана ст. преп. Милена Динева-Мулешкова, дф – ръководител на Секцията по български език, а за Заместник-председател – ст. преп. Благой Айвазов от Секцията по чужди езици.

Поздравления за избора и пожелание за успешен и ползотворен мандат!