Доц. Светлан Дерменджиев, дм – новият председател на Българското научно дружество по професионални болести

Доц. Светлан Дерменджиев, дмДоц. Светлан Дерменджиев е преподавател по професионални болести в Медицински университет – Пловдив. Той завършва висшето си образование с отличен успех във ВМИ – Пловдив през 1988 година. През 2012 година на доц. Дерменджиев е присъдена образователна и научна степен „доктор”, а през 2014 заема академичната длъжност „доцент” в МУ – Пловдив и става ръководител на Секцията по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински факултет.

Има над 70 публикации в български и чуждестранни списания, както и многобройни участия в национални и международни научни форуми. Доц. Дерменджиев има придобити четири клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична алергология и Професионални болести. Доц. Дерменджиев е член на Националния експертен специализиран лекарски борд по „Клинична алергология”.

Интервю с доц. д-р Светлан Дерменджиев

– Доцент Дерменджиев, Общото събрание на Българското научно дружество по професионални болести Ви избра за свой председател. С какви чувства приехте този избор ?

– Като признание не само за мен, но и за цялата академична общност на Университета. Като едно ново предизвикателство, като отговорност да продължа активно работата в това направление. Науката е неотделима от практиката, в която има много проблеми. Те могат да бъдат решени, само ако се осмисли голямата роля и значението на професионалните болести. Всяка упражнявана професия е свързана с въздействие на рискови за човешкото здраве фактори от работната среда. За целта обаче, освен добра воля и разбиране, е необходима подкрепата на всички структури, отговарящи за функционирането на здравната система у нас – Министерството на здравеопазването, НЗОК, БЛС, болници, университети.

– Доцент Дерменджиев, каква е историята на професионалните болести в Пловдив и региона ?

– Историята на професионалните болести в региона датира от далечната 1966 година, когато е създадена Клиниката по професионални болести към Катедрата по терапия на вътрешните болести във ВМИ – Пловдив. Неин пръв ръководител е проф. д-р Петър Миронов.

– Какъв е предметът на дейност на структурата през годините и сега ?

– През годините звеното се утвърждава не само като клинична, но и като университетска структура. Особен принос за това има доц. д-р Станка Андонова, която е началник на клиниката и ръководител на катедрата от 1985 до 2007 година. Под нейното ръководство се създават и развиват и две други специалности: клинична токсикология и клинична алергология. През настоящата 2019 година се навършват 30 години от основаването на интензивния токсикологичен сектор (днес „Клиника по клинична токсикология“) и 10 години от създаването на сектора по клинична алергология към КПЗ.
В наши дни секцията към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински факултет извършва преподавателска дейност по професионални заболявания и токсикология на студентите от специалност „Медицина“ и „Дентална медицина“, както и на студентите от специалност „Инспектори по обществено здраве“ към Медицински колеж.

– А какво ново предстои във Вашата многопрофилна дейност ?

– По направление научно-изследователска дейност през тази година очакваме финализиране на процедурата за акредитация по докторска програма „Имунопатология и алергология“.
А по отношение на учебната дейност сме готови да стартираме преподаването по „Клинична алергология“ за студентите по специалност „медицина“ в пети курс. През тази година се надяваме да продължим с осъвременяването и издаването на нова медицинска литература, с което да направим подготовката на студентите, специализантите и докторантите още по-пълноценна.

– Освен преподавателската Ви дейност, Вие сте един от малкото лекари в България с четири специалности и то клинични. Как успявате да съвместявате всички тези дейности ?

– За мен придобиването на четирите специалности никога не е било самоцел.Положеният труд е единствено в името на здравето на пациентите.След четвърт век натрупан клиничен опит спокойно мога да заявя, че колкото повече са знанията и уменията, толкова по-полезен на своите пациенти е един лекар-специалист. В нашите среди широко разпространен е афоризмът, че „болестите книги не четат” и мога да Ви уверя, че това наистина е така. В ежедневната практика нерядко се натъквам на трудни за диагностициране и лечение пациенти. В тези случаи идват на помощ много от натрупаните знания по различните специалности. Те ми помагат да се ориентирам по-точно в сложната плетеница от причини и признаци с които идват за помощ при мен много от болните.
Колкото до съвместяването на всички тези дейности, всичко е въпрос на възможности и организация. Професионалната квалификация на хабилитираните и нехабилитирани преподаватели, които имат придобити две и повече клинични специалности гарантират високото качество на подготовка по изучаваните учебни дисциплини. А създадената добра организация компенсира липсата на достатъчно учебни помещения.

Академичната общност на Медицински университет – Пловдив поздравява доц. Дерменджиев с избора му за председател на Българското научно дружество по професионални болести и му пожелава здраве, още много успехи и удовлетворение!