Д-р Бойко Чавдаров Атанасов

Д-р Бойко Чавдаров Атанасов

Дата на публикуване: 28.02.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтика на хирургическите болести
Тема на дисертационния труд: „Съвременно лечение на дисталния ректален рак с конвенционални и лапароскопски операции след неадювантна лъчехимиотерапия“
Научен ръководител: Доц. д-р Борис Сакакушев, дм
Заповед на Ректора Р – 2671 / 29.11.2016 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Божидар Хаджиев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Доц. д-р Георги Паскалев, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Иван Манчев, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Теодор Атанасов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Борис Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 10.04.2017 г., 14,00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс МУ – Пловдив