д-р Илия Петров Биволарски

д-р Илия Петров Биволарски

Дата на публикуване: 03.02.2017 г.
Професионално направление:   7.1. Медицина
Докторска програма:  Патологоанатомия и цитопатология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:   катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина”
Тема на дисертационния труд:  „Обучението по патология: от традиция към виртуалност”
Научен ръководител:  Доц. д-р Бенямин Анави
Научен консултант:  Доц. Донка Димитрова, дм
Заповед на Ректора Р – 2414/03.11.2017.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Бенямин Леон Анави, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Иван Георгиев Михайлов, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Здравка Вескова Радионова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
14:30 ч. на 10.03.2017 г. във Осма аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.