д-р Петя Спасова Консулова

д-р Петя Спасова Консулова

Дата на публикуване: 20.01.2017
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по ВБ, секция „Ендокринология““
Тема на дисертационния труд: Характеристика на застлъстяването и метаболитния синдром във възрастта 16-19 години
Научни ръководители: Проф. д-р Мария Орбецова, дм
Научен консултант: Доц. д-р Нарцис Калева-Ходжева, дм
Заповед на Ректора Р – 2671 / 29.11.2016 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Цветелина Танкова, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Катя Тодорова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Юлия Николова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

20.02.2016 г., 12:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.