д-р Сава Валентинов Петров

д-р Сава Валентинов Петров

Дата на публикуване: 20.01.2017
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по ВБ, секция „Ендокринология““
Тема на дисертационния труд: Ендокринни нарушения при хронично лечение с опиеви агонисти
Научни ръководители: Проф. д-р Мария Орбецова, дм и проф. д-р Янко Илиев, дм
Заповед на Ректора Р – 2662 / 29.11.2016 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Юлия Раденкова-Саева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Атанаска Еленкова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Катя Тодорова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Стефан Попов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

20.02.2016 г., 10:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.