Финансиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм – 2018 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предоставяме Ви ранна информация за възможност за кандидатстване за безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия в размер на 34,5 милиона евро, с които страните-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) допринасят за намаляване на социалните и икономически различия в Европа.
В първата покана за представяне на предложения ще се предоставят 15 милиона евро.

Приоритетни сектори:
Фондът ще подкрепя сътрудничеството под формата на споделяне на знания, обмен на добри практики и изграждане на капацитет в следните приоритетни сектори за 2014-2021:
– Иновации, научни изследвания, образование и конкурентоспособност;
– Социално включване, младежка заетост и намаляване на бедността;
– Околна среда, енергетика, изменение на климата и нисковъглеродна икономика;
– Култура, гражданско общество, добро управление и основни права и свободи;
– Правосъдие и вътрешни работи.

Подкрепяните проекти трябва да бъдат регионални трансгранични или транснационални по своята същност и да включват множество партньори и дейности в различни страни. Допустимите организации трябва да кандидатстват като консорциум, състоящ се от субекти от минимум три държави.

Допустими за финансиране са организации от следните държави:
Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Македония, Малта, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Украйна, Хърватия, Черна гора, Чехия.
Финансовата помощ е предназначена за създаване и укрепване на трансгранични и транснационални мрежи, изграждане на капацитет, споделяне на знания и обмен на политики за ускоряване на иновациите; развитието на структури за устойчиво сътрудничество между бизнеса, публичния сектор, гражданския сектор и академичните среди; ангажименти, допринасящи за повишаването на ефективността и ефикасността при разработването на политики, хармонизирани с общите европейски предизвикателства.

Краен срок за първата покана: 1 юли 2018 г.

Проектите се очаква да бъдат с начало през 2019 г.

Подробна информация е предоставена на адрес: https://eeagrants.org/regionalcooperation.
За проектни идеи и съдействие можете да информирате в Център Проекти, Отдел МСПД.

ПРОФ. Д-Р М. МУРДЖЕВА, ДМ, МЗМ
ЗАМ. РЕКТОР ПО МСПД