EEA Grants – Покани по ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО и Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство; Конкурс за специализация – Япония

 Уважаеми колеги,

От Център Проекти представяме на вниманието Ви следната информация:

ОБЯВИ по линия на Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (EEA Grants)

1. Отворена е ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФОНДА ЗА ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО по ПРОГРАМАТА на Финансовия механизъм на Европейското икономическо проестранство 2009-2014 (EEA Grants) в следните две тематични области:

• Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1); • Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2).

Висшите училища са допустими бенефициенти по програмните схеми. Задължително е включване на партньор от доносрските държави (страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)).

Насоки за кандидатстване и пълен пакет документи се намират на адрес: http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/покани-за-кандидатстване/1.html

2. Отворена е ПЪРВА ПОКАНА за УЧАСТИЕ по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ (ЕЕА Грантс) – Мерка „ПОДГОТВИТЕЛНИ ВИЗИТИ“. Мярката е насочена към стимулиране на сътрудничеството между висши училища от България и страните-членки на ЕИП (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) с цел бъдеща съвместна работа по проекти по другите мерки (Мобилност на студенти и докторанти и преподаватели и изследователи. По нея е предвидено обявяване през 2014 г. на една покана за набиране на проектни предложения, която да бъде за постоянно публикувана на страницата на МОН до юни 2015 г., а подборът на кандидати да се осъществява на всеки 6 месеца.

2. Отворена е ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ (ЕЕА Грантс) – МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА“ за АКАДЕМИЧНА 2013–2014 ГОДИНА.

За академичния състав интерес представялява КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ“, насочен към преподаватели, изследователи и административни служители от висшите училища, изследователи и административни служители от научни организации в Република България. Мобилността по компонента може да бъде в една от страните на ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

ВАЖНО УСЛОВИЕ: Кандидатът трябва да е получил официална покана от приемащата институция в Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Насоки, условия, формуляри и подробни указания за участие можете да намерите на адреси: http://www.mon.bg/below/eeagrants http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/below/eeagrants/2014-I_Call_Measure2_BG09-bg.pdf

3. Отворена е ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ по Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ (ЕЕА Грантс) – Мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“Мярката е предназначена за български висши училища и научни организации, които могат да кандидатстват с проекти  в партньорство със сходни институции от страните-членки на ЕИП (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн). По мярката са предвидени две покани за набиране на проектни предложения до края на 2014 г.Междуинституционалните проекти могат да бъдат насочени към разработване на съвместни учебни модули и учебни програми, съвместни научно-изследователски проекти, разработване на нови методи на преподаване, вкл. с използване на ИКТ, проекти за сътрудничество между висши училища и предприятия, организиране на летни училища и др.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОБЯВЯВА конкурс за подбор на трима български граждани за специализация в Япония с продължителност от 12 или 24 месеца всяка. Кандидати могат да бъдат млади преподаватели и изследователи в граждански висши училища с образователна и научна степен „доктор”, придобита след 2 април 2008 г. Възможността за специализация е предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), считано от периода 1 април – 30 ноември 2014 година. Подробни указания, изисквания към кандидатите и списък на документи за кандидатстване могат да се получат от:http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/lecturers/14-03-11_JSPS.html Допълнителна информация за програмата може да бъде намерена на http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД