Елена Георгиева Мерджанова

Елена Георгиева Мерджанова

Дата на публикуване: 08.04.2019 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Сестрински грижи“
Тема на дисертационния труд: Физическо развитие и здравно поведение на подрастващи (11 – 14 г.) в гр. Пловдив
Научен ръководител: Доц. Гергана Петрова, дм
Научен консултант: Проф. д-р Николай Бояджиев, дм
Заповед на Ректора № №: Р – 499/26.03.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1 Доц. Гергана Георгиева Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Галина Георгиева Чанева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. Иванка Костова Стамболова, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. Евгения Кунчева Димитрова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Румен Стефанов Стефанов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
01.07.2019 от 11 часа 2-ра аудитория на АК