Елисавета Георгиева Апостолова

Елисавета Георгиева Апостолова

  

Дата на публикуване : 18.05.2015
Професионално направление : 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет : Фармацевтичен  факултет
Първично структурно звено :

Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“

Тема на дисертационния труд: “ Експериментална характеристика на малко проучени неврофармакологични ефекти на Ретигабин „
Научни ръководители : проф. д-р Людмил Пейчев, дм и доц. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора :Р-748/28.04.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Людмил Пейчев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. Юлиян Луканов, дмн МУ Пловдив Член Становище
3. доц. д-р Галя Ставрева-Маринова, дм Външен Член Рецензия
4. доц. Вирджиния Цанкова, дф Външен Член Становище
5. проф. д-р Иванка Костадинова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

 08.07.2015 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив