Епидемиология

Дата на публикуване в Интернет : 28.02.2024 г.
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Епидемиология
Факултет : Факултет по обществено здраве
Катедра/секция: : Епидемиология и медицина на бедствените ситуации
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 83 от 03.10.2023 г
Кандидати : 1. Д-р Ваня Рангелова Рангелова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 147/12.01.2024 г.
Състав Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Олиана Борисова Бойкинова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. д-р Цонко Паунов Паунов, дм Външен Член Становище
БГ/EN
3. Проф. д-р Ирена Атанасова Младенова, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. Проф. д-р Милена Димитрова Карчева, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. д-р Елияна Панайотова Иванова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
6. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн Външен Член Становище
БГ/EN
7. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Резюмета на представените публикации
Резюмета на научни трудове
Заключителното заседание на журито :
28.03.2024г. от 11:00 във Втора аудитория на Аудиторен комплекс