ЕПОП-Su-0003-2015 „Доставка на материали и консумативи за учебна и научна дейност за нуждите на факултети, катедри и Медицински колеж на Медицински университет – Пловдив”

 15.04.2016 Информация за извършено плащане
 17.03.2016 Информация за извършено плащане
 20.01.2016 Информация за извършено плащане
 14.12.2015 Информация за извършено плащане
 07.10.2015 Информация за особождаване на гаранции за участие
 02.10.2015  Договор
 16.09.2015  Информация за задържане на гаранции за участие
 13.09.2015  Информация за особождаване на гаранции за участие
 27.08.2015  Решение
 27.08.2015  Протоколи №1 – 7
 18.08.2015  Съобщение
 13.05.2015  Протокол №2
 06.04.2015  Разяснение
 12.03.2015  Решение и обявление
 12.03.2015  Техн. спецификация
 12.03.2015  Условия за участие
 12.03.2015  Декларация  за ползване на подизпълнител
 12.03.2015  Декларация по чл. 8, ал. 8 от ЗОП след 01.10
 12.03.2015  Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП
 12.03.2015  Декларация по чл.47, ал. 9 за участника
 12.03.2015  Представяне на участника
 12.03.2015  Приложение № 4 – Ценово предложение
 12.03.2015  Приложения № 3