ЕПОП-Su-0019-2014 „ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА – ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП ЗА НЕВРОХИРУРГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

 23.07.2015  Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение
 20.07.2015  Информация за изпълнен договор
 17.07.2015  Информация за извършено плащане

 15.05.2015 

Информация за освобождаване на гаранция за участие

 05.05.2015 

Договор

 20.04.2015

 Информация за освобождаване на гаранция за участие

 02.04.2015

 Решение

 02.04.2015

 Протоколи

 27.03.2015

 Съобщение

 19.02.2015

 Протокол № 2

 19.12.2014

 Декларации

 19.12.2014

 Документация

 19.12.2014

 Решение за промяна

 19.12.2014

 Доклад за законосъобразност на процедура за обществена поръчка

 09.12.2014 

 Становище от упражнен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП, изх. № ПК-К-41 ОТ 1

 09.12.2014

 Решение за откриване на процедурата

 09.12.2014 

 

 09.12.2014 

 Документация за участие

 09.12.2014

 Техническа спецификация

 09.12.2014

 Образци на приложения и декларации