ЕПОП-Wr-0017-2015 „Надстрояване на съществуваща сграда (аудитории) – симулативни и лекционни зали (на кота + 12,00), находяща се в УПИ ІІ – болница, кв. 368, по плана на кв. „Хълм на младежта“, гр. Пловдив“

30.05.2016 Договор
28.04.2016 Решение
28.04.2016 Протоколи от № 1 до № 4 вкл.
25.04.2016 Съобщение
25.03.2016 Протокол № 2
25.01.2016 Разяснение
25.01.2016 Приложение № 1 към разяснение изх. № Р-160 от 25012015
14.01.2016 Разяснение
21.12.2015 Обявление
21.12.2015 Решение
21.12.2015 Образци и приложения
21.12.2015 Документация за участие и Приложение № 1
21.12.2015 Приложение №2 
21.12.2015  Работни проекти
 > Надстройка
 > ОВК надстройка
 > Пожарна безопасност надстройна
 > ВиК надстройка 
 > Konstrukcii nadstroika-1
 > Konstrukcii nadstroika-2
> Konstrukcii nadstroika-3