Регистрация за ЕРАЗЪМ ДЕН - 2020

Студентите, които присъстват на Еразъм деня и попълнят анкетата ще получат извинителна бележка за следобеда на 16/10/2020 г.

Какво знаете за Програма "Еразъм+"?
Никога не съм чувал за Програмата
Чувал съм за Програмата, но не съм много добре запознат с нея
Добре съм запознат с Програмата
Бихте ли желали да реализирате мобилност по Програма "Еразъм+"?
Не, нямам интерес
Не съм сигурен
Да
Какъв би бил най-големият Ви стимул за участие в Програма "Еразъм+"?
Финансовата издръжка, която ще получа за мобилността
Възможност за създаване на нови международни контакти и опознаване на чуждестранни култури
Възможността за обучение в международно признати университети и получаването на официален документ, удостоверяващ проведения период на обучение/стаж в съответната чуждестранна институция
Какво би Ви спряло да реализирате мобилност по Програма "Еразъм+"?
Предизвикателствата и трудностите, с които бих се сблъскал, попадайки в различна мултикултурна среда
Несигурността свързана с признаването на проведеното обучение/стаж от МУ-Пловдив
Недостатъчната финансова подкрепа, която Програмата осигурява за студентска мобилност
С какви инициативи смятате, че МУ-Пловдив би могъл най-добре да популяризира Програма "Еразъм+" сред студентите?
Провеждане на информационна среща всеки семестър на съответната академична година
Провеждане на ежегоден Еразъм ден
Периодично представяне на Програмата по време на редовните лекционни курсове и практически занятия
Познавате ли екипа, отговорен за Програма "Еразъм+" в МУ- Пловдив?
Да
Не знам за такава структура
Бих искал да бъдат по-активни