Европейски научни мрежи

 

Нова национална програма с участието на МУ – Пловдив

Медицински университет – Пловдив за пореден път все активно участие в конкурсите на рамковата програма Хоризонт 2020 за наука и иновации по мярката „Туининг“, което беше високо оценено от ЕК, но не финансирано по РП Хоризонт 2020 поради бюджетни ограничения. Благодарение на това си участие МУ – Пловдив спечели нова възможност за реализация – национално финансиране за изпълнение на действащи споразумения с европейски университети и с научни организации.
Осигуряването на национално финансиране за изпълнение на проектните предложения се очаква да има следното въздействие:

  • изграждане на мрежи и партньорство с чуждестранни водещи университети и научни организации;
  • подобряване на капацитета в дадената изследователска област по отношение подготовка на докторантски и постдокторантски програми, както и управлението на проекти;
  • подобрена репутация, привлекателност и работа в мрежа;
  • подготовка за участие в следващата РП „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.) и по-успешно постигане на свързаност с финансирането на национални научни програми.

Медицински университет – Пловдив е сред университетите, селектирани да бъдат бенефициенти на националното финансиране. Финансирането ни, наред с още 12 български висши училища, доказва приноса на нашия Университет за регионално балансирана екосистема, с потенциал за увеличаване на научния капацитет в национален и Европейски обхват.

Актуализираният проект се изпълнява за период от 2 години в партньорство с:

  • Университет в Милано, Италия
  • Университетска болница в Лозана, Швейцария (Лаборатория по изследване на невроизображенията)
  • Университет във Виена, Австрия,

както и с персоналното участие на утвърдени изследователи от Университета в Базел, Швейцария и Университета в Любек, Германия. Предвижда се проектът да стартира през ноември 2020 г.

Финансирането на проектното предложение ще обезпечи устойчиво партньорство между участниците – гаранция за менторство от страна на научна организации, разполагащи с нужния по-висок научен и административен капацитет по отношение на българските партньори и изграждане на доверие и взаимно обучение на екипите, включени в проекта.
В резултат на проекта определената област на научните изследвания, в която ще работи Научния екип на МУ – Пловдив, ще увеличи своята ефективност и ще допринесе за постигане на индикаторите и резултатите, съответстващи на приоритетите на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г.

В международен план проектът ще способства за включване на МУ – Пловдив в Европейски консорциуми, подготовка за новата Рамкова програма „Хоризонт Европа“, възможности за добиване на нови знания, достъп до международни научни мрежи, съпоставимост на резултатите от съвместни научни изследвания, включване на повече млади учени, растяща публикационна активност и други.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор по МСПД