Ежегодният Конкурс за високи научни постижения на СУБ през 2020 г. ще се проведе само в направление „Научни постижения в дисертации“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че eжегодният Конкурс за високи научни постижения на СУБ през 2020 г. ще се проведе само в направление „Научни постижения в дисертации“ при условията, предвидени в Правилника на Комисията за високи научни постижения.

В него могат да участват млади хора (до 35 години, ненавършени към датата на подаване на документите), успешно защитили своите дисертации за образователната и научна степен „доктор“ през второто полугодие на 2019 г. и първото полугодие на 2020 г., независимо от това дали са или не са членове на СУБ. Дисертациите трябва да имат съществен научен принос, посочен и обоснован от всички членове на научното жури в техните рецензии и становища.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят в СУБ до 30 септември 2020 г. заявление със свободен текст, кратка автобиография и по 1 екземпляр от дисертацията на хартиен носител, автореферат, справка за авторски претенции за научен и научно-приложен принос и ксероксно копие на рецензиите и становищата. В интерес на участващите в конкурса е представянето на публикации, свързани само с темата на дисертацията.
Победителите ще бъдат удостоени с грамота, като един от тях ще бъде предложен за наградата на фондация „Еврика“.
Ако Ваши докторанти са се представили на високо ниво, не пропускайте да ги насърчите и подпомогнете да кандидатстват.
П.П. Конкурсът за високи научни постижения на СУБ се отлага за 2021 г., като ще се допуснат за участие трудове, които са публикувани през последните четири години вместо последните три (съгласно правилника на Конкурса), а именно: трудове, публикувани 2017, 2018, 2019 и 2020 г., с което няма да бъде нарушен регламентът.
За допълнителна информация: 02 444 36 44, 0878 988 966, e-mail: [email protected]

Поздрави,
проф. д.б.н. Диана Петкова,
председател на СУБ и на Комисията