Факултет по Дентална медицина обявява селекция за млади учени и постдокторанти

В изпълнение на Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ към МОН за трета година, Медицински университет-Пловдив и Факултет по Дентална медицина обявяват селекция за млади учени и постдокторанти.

I. Участници в II-ви етап на НП „Млади учени и постдокторанти“:

1. Преразглеждане на документите на досегашните участници за установяване на административно съответствие с критериите на Програмата за периода на III-и етап.
2. Отговарящите на административните критерии ще бъдат уведомени до 02.02.2021 г. по e-mail за възможността да продължат в III-и етап на Програмата.
3. Одобрените и желаещи да продължат в III-и етап трябва да подадат Декларация, касаеща избягване на двойно финансиране по НП „Млади учени и постдокторанти“ в Деканата на Факултета по Дентална медицина, най-късно до 08.02.2020 г. включително.

II. Селекция на документи на нови участници в НП „Млади учени и постдокторанти“.

1. Списък на необходимите документи и критериите за оценка са публикувани в сайта на МУ-Пловдив в раздел „Научна дейност“ -> Национални програми -> Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“.
2. Кандидатстващите млади учени трябва да отговарят на дефиницията за млад учен за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОКС „Магистър“ след септември 2011 г.
3. Кандидатстващите постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за постдокторант за целия период на назначението по Програмата, т.е. да са придобили ОНС „Доктор“ след септември 2016 г.
4. Документите на новите кандидати по НП „Млади учени и постдокторанти“ се адресират до Декана на Факултета по Дентална медицина. Комплектът документи се подава в Деканата на ФДМ в плик А4, в срок до 08.02.2021 г., включително.

Контактно лице – доц. д-р Илияна Стоева, дм – Зам.-Декан НИД;

e-mail: [email protected],
тел. 0899821661