Факултетно управление

Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, МУ - Пловдив
Аула Магна, Факултет по Дентална медицина, МУ – Пловдив
Факултет по дентална медицина – управление
Декан
доц. д-р Веселина Кондева, дм
доц. д-р Веселина Кондева, дм
доц. д-р Веселина Кондева, дм
Декан

гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №3
Тел. 032 / 602 704, 032 / 602 714
E-mail: dean@fdm.mu-plovdiv.bg

Заместник-декан по учебната дейност и СДО
проф. д-р Петя Печалова, дм
проф. д-р Петя Печалова, дм
проф. д-р Петя Печалова, дм
Заместник-декан по учебната дейност и СДО

гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №3
Тел. тел: 032 / 602 642
E-mail: vice_dean_ea@fdm.mu-plovdiv.bg

Заместник-декан – Научно-изследователската дейност
Доц. д-р Илияна Стоева, дм
Доц. д-р Илияна Стоева, дм
Доц. д-р Илияна Стоева, дм
Заместник-декан – Научно-изследователската дейност

гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №3
Тел. тел: 032 / 602 074
E-mail: vice_dean_ra@fdm.mu-plovdiv.bg

Заместник-декан – Качество и акредитация
Доц. д-р Мариана Димитрова, дм
Доц. д-р Мариана Димитрова, дм
Доц. д-р Мариана Димитрова, дм
Заместник-декан – Качество и акредитация

гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №3
Тел. тел: 032 / 602 703
E-mail: vice_dean_qa@fdm.mu-plovdiv.bg

Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност
Доц. д-р Илиан Христов, дм
Доц. д-р Илиан Христов, дм
Доц. д-р Илиан Христов, дм
Заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност

гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №3
Тел. тел: 032 / 602 053
E-mail: vice_dean_icpa@fdm.mu-plovdiv.bg

Инспектор
Ивалина Тевекелова

гр. Пловдив, бул. “Христо ботев” №3

тел: 032 / 602 027, 032 / 631 651
моб. телефон: +359882512902
E-mail: ivalina.tevekelova@mu-plovdiv.bg