Катедра по лицево- челюстна хирургия

Колектив-на-катедра-по-лицево-челюстна-хирургия-ФДМ-МУ-Пловдив

Контакти

e-mail : maxillofacial.surgery@fdm.mu-plovdiv.bg
Телефон : 032 602016


Учебна дейност

Конспекти

Програми

В катедрата по лицево-челюстна хирургия се осъществява обучение на студенти както по дентална медицина, така и по медицина.
Учебните програми на дисциплината по орална и лицево-челюстна хирургия за студентите по дентална медицина се изпълняват съвместно от катедрите по лицево-челюстна хирургия и по орална хирургия.
Основни теми на практическите занимания са:

• възпалителни заболявания в лицево-челюстната област;
• травми в лицево-челюстната област;
• онкологични заболявания в лицево-челюстната област;
• заболявания на слюнчените жлези;
• заболявания на черепно-мозъчни нерви и темпоро-мандибуларната става;
• пластично-възстановителна хирургия.

Студентите се запознават с хирургичното и медикаментозното им лечение, извършват самостоятелно изследване на болни и асистират в някои хирургични манипулации.
Освен със студенти по дентална медицина, в Катедрата се водят упражнения и със студенти по медицина по дисциплината „Специална хирургия“, с хорариум 8 часа упражнения и 4 часа лекции.
Обучението се провежда в два потока, обучавани на български език, и един поток – на английски език. Студентите се запознават с основите на травматичните, онкологични и възпалителни заболявания в лицево-челюстната област.
Хабилитираните преподаватели изнасят лекции на ІV и V курс на студенти по дентална медицина, на ІV курс на студенти по медицина на български и английски език, водят и практически упражнения на студенти по медицина на български и английски език.
В Катедрата се обучават специализанти по лицево-челюстна хирургия и по орална хирургия.
Провежда се модулно обучение за медицинските специалности „Анестезиология и интензивно лечение“ и „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
доц. д-р Славчо Димитров, дм (2001 – 2004 г.)
доц. д-р Благой Петров, дм (2004 – 2012 г.)
доц. д-р Христина Лалабонова, дмн (от 2012 г.)


Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, дм – Ръководител катедра

Тел: 032 602016
e-mail: boyan.vladimirov@mu-plovdiv.bg

Д-р Петко Георгиев Петров, дм – Главен асистент

Тел: 032 602016
e-mail: petko.petrov@mu-plovdiv.bg

Д-р Стефка Емилова Пейчева – Aсистент

Тел: 032 602016
e-mail: stefka.peycheva@mu-plovdiv.bg

Д-р Веселка Петрова Христамян – Асистент, отговорник СУК

Тел: 032 602016
e-mail: veselka.hristamyan@mu-plovdiv.bg

Д-р Анастасия Драгова Желева – Асистент, отговорник Учебна дейност

Тел: 032 602016
e-mail: anastasiya.zheleva@mu-plovdiv.bg

Д-р Ива Василева Дойкова – Асистент, отговорник ИТ и Web

Тел: 032 602016
e-mail: iva.doykova@mu-plovdiv.bg

Д-р Ивайло Георгиев Радев – Асистент, отговорник Научно-изследователска дейност

Тел: 032 602016
e-mail: ivaylo.radev@mu-plovdiv.bg

Д-р Георги Стоянов Хараланов – Асистент, отговорник Международно сътрудничество и проектна дейност

Тел: 032 602016
e-mail: georgi.haralanov@mu-plovdiv.bg

Научна дейност

Основните научни направления, по които се е работило и се развиват в Катедрата, са:

• Тумори в ЛЧО;
• Приложение на лазерите в денталната медицина;
• Травми в ЛЧО;
• Заболявания на лицевите нерви;
• Направлявана костна регенерация;
• Кисти на челюстите;
• Заболявания на слюнчените жлези;

Участие в научни проекти:

• Инфекции в денталната практика. Оценка на риска и превенция. Вътреуниверситетски проект № НО-01/2013 (ръководител Хр. Лалабонова).
• Транскрипционен анализ при орални карциноми. Вътреуниверситетски проект № НО-18 / 2014 (ръководител Б. Владимиров).

Учебници

• Д. Атанасов и Хр. Лалабонова – глави „Травматология“ и „Пластично-възстановителна хирургия“ в „Орална хирургия“, под ред. на проф. Д. Атанасов (2011);
• Хр. Лалабонова, И. Стоева: „Алергология. Алергични заболявания“ – в „Ръководство по вътрешни болести“, за студенти по дентална медицина, част втора, под ред. на доц. М. Панчовска-Мочева (2011),
• Хр. Лалабонова и кол.: „Сборник тестове и въпроси за самоподготовка по ЛЧХ за студенти по дентална медицина“ (2012)
• Lalabonova H, et al. Collection of Maxillofacial surgery tests and questions for home study for Dental Medicine students. MU-FDM, Plovdiv, 2016.

Публикации

Публикации и участия в научни форуми (2015 – 2020)
Публикувани са общо 20 статии, от които с импакт фактор 7. Научните трудове имат 43 цитирания. Изнесени са общо 13 научни съобщения, от които в чужбина са 6.

Монографии

• „Клинична и топографска анатомия на лицево-челюстната област“. Е. Сарачев, Н. Узунов. 2001 г.
• Бакърджиев, А., Печалова; П. Симов Р. Ihde S, Ihde A, Mander W. Орална хирургия в денталната медицина: основни принципи, методи и оперативни протоколи (2011 г.)
• Печалова, П. Кисти на челюстите (2012 г.).

Дисертации

В периода 2010 – 2020 г. в Катедрата по лицево-челюстна хирургия са защитени следните дисертации:

-за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки“:

• Проф. Христина Лалабонова: „Приложение на ниско енергийното лазерно лъчение при лечението на някои заболявания на оралната лигавица и включването му в хирургичния протокол на денталната имплантология“ (2014);

-за присъждане на ОНС „доктор“:

• Проф. Петя Печалова-Петрова: „Цитоконната система RANKL/OPG при радикуларни кисти – имунохистохимични и имуноензимни (ELISE) проучвания“. Научен ръководител: проф. д-р А. Бакърджиев (2011);
• Д-р Петко Петров: „Орална левкоплакия – насоки за диагностика и лечение“. Научен ръководител: проф. д-р Хр. Лалабонова (2015).
• Д-р Константин Тончев: „Определяне на диагностична и прогностична стойност на биологични маркери при орален карцином“. Научен ръководител: доц. д-р Б. Владимиров (2018).