Катедра по лицево- челюстна хирургия

Колектив-на-катедра-по-лицево-челюстна-хирургия-ФДМ-МУ-Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 602016


Учебна дейност

Актуални инструкции за провеждане на изпитите по дисциплината Лицево-челюстна хирургия за студентите от специалностите по „Дентална медицина“ и „Медицина“ се предоставят по време на клиничните упражнения и лекциите.

Седмични графици и програми

Конспекти

Програми

 • Учебна програма по Лицево-челюстна хирургия, цикъл от „Специализирани хирургии“ за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.
 • Учебна програма по Лицево-челюстна хирургия, цикъл от „Специализирани хирургии“ за специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.

  Препоръчителна литература за подготовка за изпити

  В катедрата по лицево-челюстна хирургия се осъществява обучение на студенти както по дентална медицина, така и по медицина.
  Учебните програми на дисциплината по орална и лицево-челюстна хирургия за студентите по дентална медицина се изпълняват съвместно от катедрите по лицево-челюстна хирургия и по орална хирургия.
  Основни теми на практическите занимания са:

  • възпалителни заболявания в лицево-челюстната област;
  • травми в лицево-челюстната област;
  • онкологични заболявания в лицево-челюстната област;
  • заболявания на слюнчените жлези;
  • заболявания на черепно-мозъчни нерви и темпоро-мандибуларната става;
  • пластично-възстановителна хирургия.

  Студентите се запознават с хирургичното и медикаментозното им лечение, извършват самостоятелно изследване на болни и асистират в някои хирургични манипулации.
  Освен със студенти по дентална медицина, в Катедрата се водят упражнения и със студенти по медицина по дисциплината „Специална хирургия“, с хорариум 8 часа упражнения и 4 часа лекции.
  Обучението се провежда в два потока, обучавани на български език, и един поток – на английски език. Студентите се запознават с основите на травматичните, онкологични и възпалителни заболявания в лицево-челюстната област.
  Хабилитираните преподаватели изнасят лекции на ІV и V курс на студенти по дентална медицина, на ІV курс на студенти по медицина на български и английски език, водят и практически упражнения на студенти по медицина на български и английски език.
  В Катедрата се обучават специализанти по лицево-челюстна хирургия и по орална хирургия.
  Провежда се модулно обучение за медицинските специалности „Анестезиология и интензивно лечение“ и „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“.

 • Академичен състав

  Ръководители на Катедрата:
  доц. д-р Славчо Димитров, дм (2001 – 2004 г.)
  доц. д-р Благой Петров, дм (2004 – 2012 г.)
  доц. д-р Христина Лалабонова, дмн (от 2012 г.)


  Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, дм – Ръководител катедра

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Петко Георгиев Петров, дм – Главен асистент

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Стефка Емилова Пейчева – Aсистент

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Веселка Петрова Христамян – Асистент, отговорник СУК

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Анастасия Драгова Желева – Асистент, отговорник Учебна дейност

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Ива Василева Дойкова – Асистент, отговорник ИТ и Web

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Ивайло Георгиев Радев – Асистент, отговорник Научно-изследователска дейност

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Георги Стоянов Хараланов – Асистент, отговорник Международно сътрудничество и проектна дейност

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Д-р Гергана Василева Дойкова – хоноруван асистент

  Тел: 032 602016
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  Основните научни направления, по които се е работило и се развиват в Катедрата, са:

  • Тумори в ЛЧО;
  • Приложение на лазерите в денталната медицина;
  • Травми в ЛЧО;
  • Заболявания на лицевите нерви;
  • Направлявана костна регенерация;
  • Кисти на челюстите;
  • Заболявания на слюнчените жлези;

  Участие в научни проекти:

  • Инфекции в денталната практика. Оценка на риска и превенция. Вътреуниверситетски проект № НО-01/2013 (ръководител Хр. Лалабонова).
  • Транскрипционен анализ при орални карциноми. Вътреуниверситетски проект № НО-18 / 2014 (ръководител Б. Владимиров).

  Учебници

  • Д. Атанасов и Хр. Лалабонова – глави „Травматология“ и „Пластично-възстановителна хирургия“ в „Орална хирургия“, под ред. на проф. Д. Атанасов (2011);
  • Хр. Лалабонова, И. Стоева: „Алергология. Алергични заболявания“ – в „Ръководство по вътрешни болести“, за студенти по дентална медицина, част втора, под ред. на доц. М. Панчовска-Мочева (2011),
  • Хр. Лалабонова и кол.: „Сборник тестове и въпроси за самоподготовка по ЛЧХ за студенти по дентална медицина“ (2012)
  • Lalabonova H, et al. Collection of Maxillofacial surgery tests and questions for home study for Dental Medicine students. MU-FDM, Plovdiv, 2016.

  Публикации

  Публикации и участия в научни форуми (2015 – 2020)
  Публикувани са общо 20 статии, от които с импакт фактор 7. Научните трудове имат 43 цитирания. Изнесени са общо 13 научни съобщения, от които в чужбина са 6.

  Монографии

  • „Клинична и топографска анатомия на лицево-челюстната област“. Е. Сарачев, Н. Узунов. 2001 г.
  • Бакърджиев, А., Печалова; П. Симов Р. Ihde S, Ihde A, Mander W. Орална хирургия в денталната медицина: основни принципи, методи и оперативни протоколи (2011 г.)
  • Печалова, П. Кисти на челюстите (2012 г.).

  Дисертации

  В периода 2010 – 2020 г. в Катедрата по лицево-челюстна хирургия са защитени следните дисертации:

  -за присъждане на научна степен „доктор на медицинските науки“:

  • Проф. Христина Лалабонова: „Приложение на ниско енергийното лазерно лъчение при лечението на някои заболявания на оралната лигавица и включването му в хирургичния протокол на денталната имплантология“ (2014);

  -за присъждане на ОНС „доктор“:

  • Проф. Петя Печалова-Петрова: „Цитоконната система RANKL/OPG при радикуларни кисти – имунохистохимични и имуноензимни (ELISE) проучвания“. Научен ръководител: проф. д-р А. Бакърджиев (2011);
  • Д-р Петко Петров: „Орална левкоплакия – насоки за диагностика и лечение“. Научен ръководител: проф. д-р Хр. Лалабонова (2015).
  • Д-р Константин Тончев: „Определяне на диагностична и прогностична стойност на биологични маркери при орален карцином“. Научен ръководител: доц. д-р Б. Владимиров (2018).