Примерен тест за писмен изпит по СИД „Български език за медицински цели“, обучение на английски език, 2020-2021