Секция по природни науки

Kолектив на „Секция по природни науки“ и „Секция по български език“, Медицински университет – Пловдив

Учебна дейност

Програми

Академични стандарти

 • Академичен стандарт за учебна дициплина „Биология“
 • Академичен стандарт за учебна дициплина „Химия“
 • Академичен стандарт за учебна дициплина „Физика“
 • От 07.07.1980 г. във ВМИ – Пловдив е открит подготвителен курс за обучение на чуждестранни студенти по български език, биология, химия, физика и история. Пръв административен отговорник е П. Славова – преподавател по пбиология. Като самостоятелно звено Секцията по Природни науки съществува от 1991 г., а в настоящия момент е част от ДЕСО към МУ-Пловдив. Секцията по природни науки включва три методически обединения – по химия, по биология и по физика. Последователно в годините ръководители на звеното са били: Татяна Попова, Стоянка Кокова, Илияна Стефанова, Дафинка Калинова, доц. Людмил Луканов, Христина Спасова, Нели Григорова. От 2016 г. до момента ръководител е ст. пр. д-р Детелина Милева.

  През изминалите години като щатни преподаватели в секцията са работили още Янко Коларов, Васил Низамов, Невена Димова, Ганчо Запрянов, Мария Нешева, Невена Димова, Христина Спасова, Евгения Кацарова и др.

  Основната дейност на Секция Природни науки е свързана с обучението на чуждестранни студенти от подготвителния курс по биология, химия и физика на български или английски език по програми, съобразени със съответните дисциплини в първи курс на МУ – Пловдив. Преподавателската дейност на секцията включва изучаване на понятия, термини, закони и фактологичен материал по биология, химия и физика на български език или английски език.

  Преподавателите в секцията са със защитена ОНС Доктор.
  Основна цел е въвеждане на минимум от специфична медицинска терминология, което е предпоставка за ефективно усвояване на изучаваните дисциплини в първи курс.

  Обучението по биология е с хорариум 170 ч. и започва на десетата седмица след началото на учебната година. Студентите изучават адаптиран минимум от специфична медицинска терминология на български или английски език по дисциплините хистология, анатомия на човека, физиология на човека, паразитология, имунология, молекулярна и клетъчна биология.

  Работи се по:
  Биология и здравно образование, 8 кл., В. Ишев, М. Николова, М. Панайотова, И. Михова-Нанкова (2017)
  Биология и здравно образование, 9 кл., О. Димитров, М. Кожухарова, Т. Аргирова, В. Богоев, И. Минков, Г. Кименов, М. Славова (2001)

  Обучението по химия е с хорариум 128 часа, като започва на дванадесетата седмица от началото на обучението. Студентите се запознават с основите на неорганичната и органична химия на български или английски език.

  Работи се по:
  Въведение в химията, Д. Калинова, Н. Димова, Д. Милева (2007)
  Учебник по химия за чуждестранни студенти. Л Луканов, Н. Димова, Д. Милева, (2009), ISBN 978-954-9806-83-0

  Обучението по физика е с хорариум 118 часа и започва на дванадесетата седмица от началото на обучението. Изучават се основи на физиката и елементи на биофизиката на български или английски език.

  Работи се по:
  Основи на медицинска физика с елементи на биофизика. Ат. Кръстев, В. Турийски, Е. Кацарова, Р. Ардашева, Хр. Спасова, (2009), ISBN 978-954-92534-4-01
  Работна тетрадка по физика, Е. Кацарова, Хр. Спасова

  Форма на обучение: лекционни упражнения и семинари

  Контрол и оценка на знанията на студентите:

  Текущ контрол: устно и тестово изпитване и колоквиуми
  Краен контрол: годишен изпит – тест, с включени активни въпроси

  Академичен състав

  ст. пр. д-р Детелина Милева, дх – преподавател по химия

  Тел: : 032 200 650
  e-mail: [email protected]

  Преподаватели по биология:

  ст. преп. д-р Веселин Александров, дб

  Тел: : 032 200 650
  e-mail: [email protected]

  Научна дейност

  Преподавателският състав от секцията работи върху разработване на нови методи на преподаване по специалните дисциплини на български език като чужд, а също и върху методиката на преподаване по специалните дисциплини на английски език.

  ст.пр. д-р Детелина Милева работи в областта на електрохимията.

  ст.пр. д-р Веселин Александров работи в областта на клетъчната биология.

  За периода 2015 – 2019 г. научната дейност на секция Природни науки се представя с 20 участия в международни и национални научни форуми с доклади, презентации или постери. Служителите на секцията имат 14 публикации в реферирани научни списания, от които 5 с импакт фактор и 9 цитирания в различни списания, от които 7 с импакт фактор. Служители от секцията са участвали в следните научни проекти: „Модифициране на алуминиеви повърхности за медицинско приложение“ СДП 05 МУ/2016 към МУ Пловдив (Д. Милева и В. Александров – 2016/2017); “Антимикробна активност на физично и електрохимично модифицирани алуминиеви образци”, вътрешноуниверситетски проект НО – 03/2018 (Д. Милева – 2018/2019). В. Александров и Д. Милева са участвали в различни авторски колективи от Медицински университет Пловдив при изготвянето на 6 учебника и учебни помагала.

  За придобиване на ОНС „Доктор“ през същия период дисертации са защититили Д. Милева на тема: „Свойства и кинетика на отлагане на хромови сплави от Chromispel електролити за медицинско приложение“ през 2015 г. и В. Александров на тема: “Разработване на безсерумна клетъчна линия McCoy-Plovdiv като експресионна система на човешки теномодулин” през 2016 г.

  Участие в проекти:

  Нощ на учените в Пловдив , Седма рамкова програма на ЕС за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013), подпрограма ХОРА.

  Получаване и изследване на алуминиеви сплави и композити, перспективни за медицинско приложение, вътрешноуниверситетски конкурс 2011/2012.

  Изследване на тревожността и начален бърнаут синдром сред преподаватели, работещи в интеркултурна среда, вътрешноуниверситетски конкурс НД 2010/2012.

  Учебници и учебни помагала

  1. Биология и здравно образование, 8 кл., В. Ишев, М. Николова, М. Панайотова, И. Михова-Нанкова (2017)

  2. Биология и здравно образование, 9 кл., О. Димитров, М. Кожухарова, Т. Аргирова, В. Богоев, И. Минков, Г. Кименов, М. Славова (2001)

  3. Biology and Health Education for the ninth grade, R. Bostandjiev, Tomova S., Komitska G., Gogov P. (2015)

  4. Biology and Health Education for the tenth grade, O. Dimitrov, Kozhuarova M., Argirova T., Bogoev V., Minkov I., Kimenov G., Slavova M. (2004)

  5. Въведение в химията, Д. Калинова, Н. Димова, Д. Милева (2007)

  6. Учебник по химия за чуждестранни студенти. Л Луканов, Н. Димова, Д. Милева, (2009), ISBN 978-954-9806-83-0

  7. Учебник по химия с примерни тестове за чуждестранни студенти. Л. Луканов, Н. Димова, Д. Милева, (2010), ISBN 978-954-9326-23-0

  8. Selective Topics in Inorganic Chemistry. S. Nikolova, D. Mileva, (2017), ISBN 978-619-189-078-1

  9. Important Topics in Organic Chemistry. S. Nikolova, D. Mileva, (2019)

  10. Основи на медицинска физика с елементи на биофизика. Ат. Кръстев, В. Турийски, Е. Кацарова, Р. Ардашева, Хр. Спасова, (2009), ISBN 978-954-92534-4-01

  11. Работна тетрадка по физика, Е. Кацарова, Хр. Спасова

  Публикации

  • Хр. Спасова – Участие в Университетската работна среща на преподаватели и студенти от всички медицински вузове в България – Равда 2015 (30.04-05.05). Презентация на тема „За някои основни правила при работа с Microsoft Power Point“ .
  • D. Kiradzhiyska, R. Mantcheva, D. Mileva, T. Yovcheva, A. Viraneva, On the influence of some factors on the functional properties of electrogalvanic coatings promising for medical applications, Bulgarian Chemical Communication, Volume 47,Spesial Issue B 2015,480-488
  • Д. Калинова – Мотивация на учебния процес чрез интерактивни методи на обучение по химия. Сборник от Юбилейна научна конференция с международно участие «Новата идея в образованието», Том II (Психология, социални дейности и педагогика), Бургас, 2016 г., с. 385 – 388 (ISBN 978-619-7126-28-0).
  • Детелина Милева, Росица Манчева, Мариан Драганов, Красимира Драганова – Кобалтови сплави с приложение в медицината, Втора национална научна конференция с международно участие „Човекът и вселената“, Научни Трудове, Смолян, том 2, стр. 398
  • Detelina Mileva, Denitsa Kiradzhiyska, ON THE EFFECT OF SIRRING ON THE PROPERTIES OF ELECTROLYTICALY DEPOSITED CR-CO PLATINGS, KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL, VOL. 20, 5 pp. 2367 – 2371, GIF 1,322, ISSN 2545 – 4439, ISSN 1857 – 923X, IF 1.322
  • Detelina Mileva, Rositsa Mantcheva, Denitsa Kiradzhiyska, THE ROLE OF COBALT ON THE PROPERTIES OF MODIFIED ELECTROLYTE OF „CHROMISPEL” TYPE, Научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия В. Техника и технологии, т. XIV. Стр. 183-187, ISSN 1311 – 9419 (PRINT), ISSN 2534 – 9384 (ON-LINE)
  • Коларова T., И. Хаджиали, M. Докова, В. Александров, 2017, “Природонаучната грамотност на учениците в началото на XXI век – в търсене на концептуално единство”, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 2017, vol 26, No 2: 171–215 IF 0.251
  • Mileva D., Spassova C., 2018, “Osmosis – a method of teaching students in a Bulgarian language preparatory course”, Knowledge International Journal, Vol. 22, No 6, pp. 1615-1620, IF 1.322
  • Spassova C., Mileva D., 2018, “Hemodialysis – one method of teaching”, Научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия Б, Естествени и хуманитарни науки, т. XVIII, стр. 29-32
  • Спасова Хр., Стефанова И., 2018, “Ултразвук – един метод за преподаване в подготвителен курс, ДЕСО и Катедрата по Медицинска физика и Биофизика, МУ – Пловдив”, Сборник от статии от Националната научна конференция “15 години фармация в Медицински Университет – Пловдив, стр 267 – 271
  • Кираджийска Д., Манчева Р., Александров В., Милева Д., 2018. Биологични изследвания на анодни филми с химически инкорпорирано сребро. Сборник статии от национална научна конференция „15 години фармация в Медицински Университет – Пловдив“, стр. 254 – 258, Девин, 01-03.06.2018
  • Vesselin Alexandrov, Detelina Mileva, (2019), “PCR – AN INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC METHOD INCLUDED IN THE EDUCATIONAL PROGRAM IN BIOLOGY AND CHEMISTRY FOR FOREIGN STUDENTS OF SPECIALIZED PREPARATORY LANGUAGE COURSE”, KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 35 IF 1.322
  • Detelina Mileva, Vesselin Alexandrov, (2019), “DNA GEL ELECTROPHORESIS – A METHOD RELATED TO PCR AND INCLUDED IN THE EDUCATIONAL PROGRAM OF A BULGARIAN LANGUAGE PREPARATORY COURSE FOR FOREIGN STUDENTS”, KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL, vol. 35 IF 1.322
  • R. Mancheva, D. Kiradzhiyska, V. Alexandrov, N. Milcheva, D. Mileva, (2019), “IN VITRO ASSESSMENT OF ANODIC FILMS WITH DEPOSITED SILVER NANOPARTICLES BY CHEMICAL METHOD”, сборник с публикации на БАН, ISSN 2367-5683

  Монографии

  Дисертации

  Детелина Милева, 2015 – “Свойства и кинетика на отлагане на хромови сплави с медицинско приложение от нестандартни електролити тип “Chromispel”

  Веселин Александров, 2016 – “Разработване на безсерумна клетъчна линия McCoy-Plovdiv като експресионна система на човешки теномодулин”