Катедри

Първи курс

 • Катедра по медицинска физика и биофизика
 • Катедра по биоорганична химия

 • Катедра Химични науки
 • Втори курс

  Катедра по медицинска биохимия

  Трети, четвърти и пети курс

 • Катедра по Фармакология, токсикология и фармакотерапия
 • Катедра фармакогнозия и фармацевтична химия
 • Катедра фармацевтични науки