Регламент за провеждане на държавен изпит по „Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ”