Катедра по медицинска биохимия

Колектив на катедра по медицинска биохимия, Медицински университет – Пловдив

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон : 032 200 695; 032 200 668.


Учебна дейност

Академични стандарти

Академичен стандарт за дисциплините “Медицинска биохимия“ и “Биохимия и патобиохимия“

Седмични графици по биохимия

Програми на лекциите по биохимия

Програми на практическите упражнения по биохимия

Учебни програми по биохимия

Конспекти по биохимия

В Катедра по медицинска биохимия се извършва обучение на студенти от специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“, „Лекарски асистент“ и „Медицински лаборант“.

Обучението по биохимия на медици, дентални медици, фармацевти, лекарски асистенти и медицински лаборанти еволюира до съвременна функционална биохимия и патобиохимия.

Учебните занятия по биохимия се провеждат в База 1 на Медицински университет – Пловдив (бул. Васил Априлов №15А).

Учебната дисциплина “Биохимия” се изучава във втори курс, в два семестъра за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и в първи курс, в един семестър за специалностите „Лекарски асистент“ и „Медицински лаборант“. За медицина – общо 180 уч. часа (90 уч. часа лекции и 90 уч. часа упражнения). За дентална медицина – общо 120 уч. часа (60 уч. часа лекции и 60 уч. часа упражнения). За фармация – общо 105 уч. часа (60 уч. часа лекции и 45 уч. часа упражнения). За лекарски асистент – общо 30 уч. часа (15 уч. часа лекции и 15 уч. часа упражнения). За медицински лаборант – 45 уч. часа лекции.

Катедрата е център на следдипломна квалификация. Научна специалност по медицинска биохимия са придобили петима асистенти, зачислени са още петима специализанти.

Наличната специфична аналитична апаратура, позволява да се извършват изследвания със съвременни хроматографски методи (високоразделителна LC-MS/МS система), спектрофотометрични методи (UV-VIS спектрофотометър и ELISA метод), система за електрофореза, Western Blot и др.

Хабилитираните преподаватели са ръководители на специализанти, докторанти, както и членове на специализираните изпитни комисии на национално ниво.

Академичен състав

Ръководители на катедрата:
Проф. д-р Иван Митев (1946 – 1972 г.)
Проф. д-р Никола Бошев – временен ръководител (1972 – 1973 г.)
Проф. д-р Пейчо Пейчев – временен ръководител (1975 – 1976 г.)
Доц. Христо Киряков, кхн (1977 – 1979 г.)
Доц. д-р Ангел Ангелов, кмн (1980 – 1990 г.)
Проф. Николай Иванов, дтн (1990 – 1999 г.)
Доц. д-р Васил Каменов, дм (1999 – 2010 г.)
Доц. Людмил Луканов, дх (2011 – 2015 г.)
Проф. Ана Манева, дбн (2016 – 2019 г.)
Доц. д-р Анелия Биволарска, дб (от 2020 г.)

Доц. д-р Анелия Биволарска, дб- Ръководител на катедрата

Тел: 032 200 695; 0887 611 786
e-mail: [email protected]

Проф. Татяна Влайкова, дб

Тел: 032 200 669
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Илиян Димитров, дб – Отговорник по качество и акредитация

Тел: 032 200 699
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Красимир Боянов, дб – Отговорник по НИД

Тел: 032 200 698
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Гинка Делчева, дб – Отговорник по учебна дейност и по международно сътрудничество и проектна дейност

Тел: 032 200 697
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Катя Стефанова, дб – Отговорник по учебна дейност и главен административен асистент

Тел: 032 200 697
e-mail: [email protected]

Гл. ас. Теодора Станкова, дб – Отговорник за електронното обучение

Тел: 032 200 698
e-mail: [email protected]

Ас. Ивица Димов – Отговорник по ЗБУТ, ПБ и СДО

Тел: 032 200 699
e-mail: [email protected]

Ас. Мария Чонева – Отговорник за актуализация на уеб страницата на катедрата

Тел: 032 200 699
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Мария Мотреникова

Тел: 032 200 668
e-mail: [email protected]

Ас. д-р Калина Методиева

Тел: 032 200 698
e-mail: [email protected]

Ас. Мерлин Есад

Тел: 032 200 697
e-mail: [email protected]

Технически състав:

Юлия Димитрова – химик, Отговорник за РНИ и МОЛ на катедрата

Тел: 032 200 668
e-mail: [email protected]

Венета Чаова-Гиздакова – химик

Тел:
e-mail:

Недялка Касем – лаборант

Тел: 032 200 696
e-mail:

Научна дейност

Катедра по медицинска биохимия работи в периода 2009-2023 г. по следните научни направления:

 1. Показатели за оценка на нарушения в хомеостазата на желязото като маркери за болестния процес и мишена за терапевтична намеса при анемията на хронични възпалителни процеси:
  • Информативност за нови серумни маркери при оценка състоянието на анемия като допълнителен фактор за изясняване патобиохимичните механизми при диабет тип 2.
  • Патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели на възпалителна активност при ревматоиден артрит.
 2. Проучвания върху връзки на рационалното хранене с микронутрициентни дефицити и затлъстяване:
  • Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението и влияние на околната среда върху разпространението им.
  • Проучвания върху ниско-степенно затлъстяване при високо-липидна диета.
  • Влияние на пребиотици и аеробна тренировка върху антиоксидантния и липидния профил на плъхове със стрептозотоцин индуциран диабет.
 3. Пост-транслационната модификация на белтъци като адаптивен механизъм за клетъчна регулация и като участник в патогенетични механизми на заболявания.
  • Влияние на модулатори с доказан анти- и прокоагулантен ефект върху процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити.
  • Информативност за посттранслационни промени в белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2, представящи метаболитния синдром като пред-диабетно състояние.
 4. Проучване ролята на генетични и други фактори при развитието, прогресията и прогнозата на хронични възпалителни белодробни болести и при онкологични и други социално-значими мултифакторни заболявания.
 5. Проучване ефектите на пребиотични олигозахариди върху метаболизма, антиоксидантния статус и когнитивните функции при клетъчни линии и опитни животни с цел изясняване ролята на храненето в превенцията и лечението на заболявания като тип 1 захарен диабет.
  • Изследване синергистичния ефект на пребиотични олигозахариди върху ензими от въглехидратната обмяна и антиоксидантната защита на организма.
  • Влияние на пребиотици и аеробна тренировка върху антиоксидантния и липидния профил на плъхове със стрептозотоцин-индуциран диабет.

Проекти:

 1. СДП-06/2012 на тема „Оценка на йоден и железен дефицит при рискови групи от населението“. Ръководители на проекта – проф. Aна Манева, дбн, проф. д-р Пенка Гацева, дм; участници от катедрата – проф. Aна Манева, дбн, гл. ас. д-р Анелия Биволарска (докторант), ас. Гинка Делчева, дб. Срок на проекта: 30.11.2012 г. – 28.12.2013 г.
 2. СДП-07/2012 на тема „Принос на мастната тъкан и черния дроб за повишените нива на острофазови белтъци (CRP и SAA) при затлъстяване“. Ръководител на проекта – доц. д-р Васил Каменов, дм; участници от катедрата доц. д-р Васил Каменов, дм, ас. Илиян Димитров. Срок на проекта: 13.03.2013 г. – 13.03.2014 г.
 3. ВУП НО-11/2013 на тема „Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели на възпалителна активност при ревматоиден артрит“. Ръководители на проекта – проф. Ана Манева, дбн, проф. д-р Анастас Баталов, дм; участници от катедрата – проф. Ана Манева, дбн, ас. Гинка Делчева, дб, ас. Катя Стефанова (докторант). Срок на проекта: 08.07.2013г. – 08.07.2015г.
 4. ВУП НО-19/2014 на тема: „Лекарствено индуцирани антитела при пациенти с ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит, лекувани с блокери на TNF-α“. Ръководители на проекта: проф. д-р Анастас Баталов, дм, проф. Ана Манева, дбн; участници от катедрата – проф. Ана Манева, дбн, гл. ас. Гинка Делчева, дб, ас. Катя Стефанова (докторант). Срок на проекта: 01.07.2014 г. – 03.2017 г.
 5. ВУП НО-05/2015 на тема: „Принос на черния дроб, мастната тъкан и скелетните мускули към развитието на хронично, нискостепенно възпаление при затлъстяване“. Ръководител на проекта: доц. д-р Васил Каменов, дм; водещ изследовател ас. Илиян Димитров (докторант); участници от катедрата – доц. д-р Васил Каменов, дм, доц. д-р Анелия Биволарска, дб, ас. Илиян Димитров (докторант), ас. Теодора Станкова. Срок на проекта: 01.04.2016 г.- 01.04.2018 г.
 6. СДП-02/2015 на тема „Проучване на вътреклетъчните сигнални пътища, използвани от лактоферина в тромбоцита“. Ръководител на проекта – проф. Ана Манева, дбн; участници от катедрата – проф. Ана Манева, ас. Красимир Боянов (докторант). Срок на проекта: 01.09.2015 г. – 01.09.2016 г.
 7. СДП-16/2015 на тема „Антитела срещу модифициран цитрулиниран виментин – диагностични и прогностични възможности при болни с ревматоиден артрит и потенциалната роля на Porphyromonas gingivalis за тяхната продукция“. Ръководители на проекта: проф. д-р Анастас Баталов, дм, доц. д-р Елена Фиркова-Бернард, дм; участници от катедрата – проф. Ана Манева, дбн, гл. ас. Гинка Делчева, дб, ас. Катя Стефанова (докторант), ас. Теодора Станкова. Срок на проекта: 01.09.2015 г. – 05.2017 г.
 8. ПРОЕКТ с договор № D03-128/23.09.2015 „Повишаване на капацитета на пеподавателите в Медицински университет – Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“ по линия на програма BG09 – „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“, 2015-2018, член на проекта – доц. д-р Анелия Биволарска, дб.
 9. СДП-08/2017, Старт на докторски програми, МУ-Пловдив, на тема: “Проучване на посттранслационни промени в белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2”, Ръководител на проекта – проф. Ана Манева, дбн; участници от катедрата – проф. Ана Манева, дбн, ас. Теодора Станкова, гл. ас. Гинка Делчева, дб. Срок на проекта: 01.09.2017 г.-01.09.2018 г.
 10. Проект BG05M2OP001-1.002-0005- Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. март 2018 г. – 31 декември 2023 г., член на проекта – доц. д-р Анелия Биволарска, дб.
 11. ВУП НО-07/2019 на тема: „Влияние на пребиотици и аеробна тренировка върху антиоксидантния и липидния профил на плъхове със стрептозотоцин индуциран диабет“. Ръководител на проекта и водещ изследовател: доц. д-р Анелия Биволарска, дб; участници от катедрата – доц. д-р Анелия Биволарска, дб, проф. Татяна Влайкова, дб, гл. ас. Красимир Боянов, дб, гл. ас Илиян Димитров, дб, ас. Ивица Димов, дб, ас. Мария Чонева. Срок на проекта: 01.04.2019-01.10.2021 г.
 12. НО-03/2021 на тема: „Биохимични маркери за оценка на остеоинтеграцията след поставяне на титанови импланти”. Ръководител: проф. Татяна Влайкова, дб; водещ изследовател гл. ас. Теодора Станкова, дб; участници от катедрата – проф. Татяна Влайкова, дб, гл. ас. Теодора Станкова, дб, гл. ас. Катя Стефанова, дб, гл. ас. Илиян Димитров, дб. Срок на проекта: 01.04.2021 г.- 01.04.2023 г.
 13. ДПДП 05/2022 на тема „Серумно ниво на индоксил сулфат и пара-крезол при пациенти с ХБЗ IV-V ст. като биохимични маркери за чревна дисбиоза при уремия – клинично значение и възможности за терапевтичен контрол“. Ръководител на проекта – проф. д-р Емил Кумчев дм, участници от катедрата – гл. ас. Красимир Боянов, дб. Срок на проекта: 2022-2023 г.
 14. НО-12/2022 на тема: „Нива на адипокини (хемерин и резистин) в серум и синовиална течност при пациенти с ревматоиден артрит и остеоартрит на колянната става“. Ръководители на проекта – доц. д-р Росица Каралилова, дм, доц. д-р Боян Нончев, дм; участници от катедрата – гл. ас. Теодора Станкова, дб, гл. ас. Катя Стефанова, дб, гл. ас. Гинка Делчева, дб. Срок: 01.04.2022 г.- Април, 2024 г.
 15. НО-03/2023 на тема: „Проучване на биологични ефекти на екстракт от Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen. (Lamiaceae)“. Ръководител на проекта – доц. Елисавета Апостолова, дм; участници от катедрата – ас. Ивица Димов, дб, ас. Мария Чонева. Срок: 2023-2025г.
 16. НО-13/2023 на тема „Изследване на връзката между концентрацията на кортизол в слюнка, косъм и нокът и нивото на физическа активност, стрес и депресивни симптоми при студенти в Медицински университет – Пловдив“. Ръководител на проекта – проф. Татяна Влайкова, дб, участници от катедрата – проф. Татяна Влайкова, дб, гл. ас. Красимир Боянов, дб, лаб. Анета Георгиева и лаб. Недялка Касем. Срок на проекта – 03.04.2023-03.04.2025 г.
 17. 17. ПСНИИР-МУП, №3.4.5./15.01.2024 г. Изследване на „интелигентни” лекарство-доставящи системи с екстракт от Betonica bulgarica Degen et Neič. (Български ранилист) при експериментален модел на кожни рани и човешка кожа. Ръководител на проекта – доц. д-р Анелия Биволарска, дб; участници от катедрата – доц. д-р Анелия Биволарска, дб, ас. Ивица Димов, дб, ас. Мария Чонева, ас. Мерлин Есад. Срок на проекта: 06.2025 г.

Учебници и учебни помагала

Преподаватели от катедрата са автори и съавтори на учебни помагала, ръководства и учебни тетрадки за практическите упражнения по биохимия за студенти от специалности „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“.

 1. Биволарска А, Учебно помагало по биохимия за студенти по медицина, дентална медицина и фармация, Лакс бук, 2021.
 2. Биволарска А, Учебно помагало по Медицинска биохимия, Част I, Лакс бук, 2022.
 3. Биволарска А, Учебно помагало по Медицинска биохимия, Част II, Лакс бук, 2023.
 4. Bivolarska A. Biochemistry guide book for students in Medicine, Dental medicine and Pharmacy. Lax book, 2022.
 5. Тетрадка за упражнения и подготовка по Биохимия за студенти по медицина. А. Биволарска, К. Стефанова, Г. Делчева, И. Димитров, К. Боянов, Т. Станкова, И. Димов, М. Чонева, 2022.
 6. Тетрадка за упражнения и подготовка по Биохимия за студенти по дентална медицина. T. Влайкова, А. Биволарска, Г. Делчева, И. Димитров, К. Стефанова, К. Боянов, Т. Станкова, И. Димов, М. Чонева, 2022.
 7. Тетрадка за упражнения и подготовка по Биохимия за студенти по фармация. А. Биволарска, К. Стефанова, К. Боянов, И. Димитров, Г. Делчева, Т. Станкова, И. Димов, М. Чонева, 2022.
 8. Workbook for practical exercises in Biochemistry for students of medicine. T. Vlaykova, A. Bivolarska, G. Delcheva, I. Dimitrov, T. Stankova, I. Dimov, K. Boyanov, M. Choneva, K. Stefanova, 2022.
 9. Workbook for practical exercises in Biochemistry for students of dental medicine. T. Vlaykova, A. Bivolarska, G. Delcheva, I. Dimitrov, T. Stankova, I. Dimov, K. Boyanov, M. Choneva, K. Stefanova, 2022.
 10. Workbook for practical exercises in Biochemistry for students of pharmacy. A. Bivolarska, T. Vlaykova, G. Delcheva, I. Dimitrov, T. Stankova, I. Dimov, K. Boyanov, K. Stefanova, M. Choneva, 2022. ISBN 978-619-189-147-4.

Публикации

Избрани научни публикации:

1. Maneva A., Maneva-Radicheva, L., Taleva, B. Effect of some enzymes and inhibitors on lactoferrin binding to erythrocyte membrane receptors. Trakija Journal Sci, 2014, Vol.12, suppl.1, pp. 11-15, 1313-3551 – ISSN TJS, International Editorial Board

2. Maneva A., B. Taleva, L. Maneva-Radicheva. Erythrocytes use different cell signaling to regulate glycolysis and ion transport J. Science & Technologies, I, 2011, 73-78, ISSN 1314-4111, International Editorial Board

3. Maneva A., B. Taleva, L. Maneva-Radicheva Human erythrocytes specifically bind bovine 59Fe-lactoferrin. J. Science & Technologies, I, 2011, 79-83, ISSN 1314-4111, International Editorial Board

4. Taleva B. and A. Maneva. Interference of some modulators of protein phosphorylation and ion transport with lactoferrin stimulatory effect on erythrocyte glycolysis. BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 23/2009/SE, 498-501 IF= 0.622, ISSN:1310-2818; eISSN:1314-3530, International, open access, peer-reviewed scientific journal

5. Maneva A. and B.Taleva. Receptors for transferrin on human neutrophils BIOTECHNOL. & BIOTECHNOL. EQ. 23/2009/SE, 477-479 IF=0.622; ISSN:1310-2818; eISSN: 1314-3530, International, open access, peer-reviewed scientific journal

6. Maneva A., Taleva B. Effect of Some Flavonic Compounds and Ascorbic Acid on the Lactoferrin Stimulation of the Eryhrocyte Glycolysis and Na+/K+-ATPase Activity. Z. Naturforsch, 63c, 2008, 773-779 IF = 0.720, ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID: 19040120

7. Maneva A., Angelova-Gateva, P., Taleva, B., Maneva-Radicheva, L. Lactoferrin stimulates erythrocyte Na+/K+ Adenosine Triphosphatase: Effect of some modulators of membrane phosphorylation. Z. Naturforsch., 62c, 2007, 897- 905 IF = 0.720, ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID: 18274295

8. Maneva A., Mihailova, D., Manev, V., Taleva, B., Maneva-Radicheva, L. Decreased sCD23 serum content by vitamin E therapy in children with juvenile chronic arthritis: correlation with the thiol antioxidant status. „Проблеми на имунологичното здраве през ХХІ век”, София, ноември 2006, 129-145; ISBN: 10: 954-91962-1-6; ISBN: 13: 978-954-91962-1-4

9. Манева А., Манев, В. Механизми на противотуморната активност на лактоферина „Проблеми на имунологичното здраве през ХХІ век”, София, ноември 2006, 146-184; ISBN: 10: 954-91962-1-6; ISBN: 13: 978-954-91962-1-4

10. Maneva A., B. Taleva, L.Maneva. Lactoferrin-Protector against oxidative stress and regulation of glycolysis in human erythrocytes. Z.Naturforsch., 2003, 58c, 256-262 IF = 0.720, ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID: 12710738

11. Taleva B., A. Maneva, L. Sirakov. Essential metal ions alter the lactoferrin binding to the erythrocyte plasma membrane receptors. Biological Trace Element Research, 1999,68,12-23 IF= 1.007, ISSN: 0163-4984 (Print), 1559-0720 (Online), PubMed PMID: 10208653

12. Манева А., Д. Михайлова, В. Ганчева, Б.Талева, К. Лисички, Н.Иванова, Ст.Стефанов. Антиоксиданти и продукти от прекисното окисление на липидите при деца с ревматологични заболявания. Педиатрия, 1998, 36, 1, 17-21, ISSN: 0479-7876

13. Maneva A., B. Taleva, V. Manev, L. Sirakov. Bovine lactoferrin binds to plasma membrane receptors on human polymorphonuciear leucocytes. Med. Sci Res, 1994, 22, 863-866 IF=0.427, ISSN 0269-8951

14. Maneva А., D. Michailova. Serum antioxidative enzymatic activity in sera from children with juvenile chroniche arthritis. Med. Sci Res., 1994, 22, 637-639 IF = 0.427, ISSN 0269-8951

15. Manev. A., D. Michailova, M. Serbinova, I. Christozova. Superoxide dismutase and lipid-bound sialic acid in sera from children with cancers and juvenile chronic arthritis. EurJ.Cancer Prevention, 1995, 4, 429-435. IF= 0.646

16. Maneva A., B. Taleva, V. Manev, L. Sirakov. Lactoferrin binding to human platelets. Int. J. Biochem., 1993, 25, 5, 707-712 IF=3.813; ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID: 8394253

17. Maneva A., B. Taleva, V. Manev, L. Sirakov, Effect of bovine milk antigens and egg lysozyme on the binding of 59Fe-lactoferrin to platelet plasma membranes. Int. J. Biochem., 1993, 25,12,1785-17 IF=3.813, ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID: 8138016

18. Maneva. A., V. Manev, L. Sirakov. Effect of zinc on 59Fe-lactoferrin binding to blood neutrophilic leucocytes and colostral cells. Int J Biochem., 1984,16, 7,793-797 IF=3.813, ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID: 6088318

19. Maneva A., L. Sirakov, V. Manev. Lactoferrin binding to human polymorphonuclear cells. Int J. Biochem., 1983,15, 7, 981-984 IF=3.813, ISSN 0939-5075, International Editorial Board, PubMed PMID:6884573.

20. Maneva A., L Sirakov, Lactoferrin binding to cells isolated from human colostrum. Studia biophysica, 1982, 92, 1,35-43 IF=0.261, ISSN: 0081-6337

21. Bivolarska A, P Gatseva, T Vlaykova. Environmental factors stimulating the manifestation of iodine deficiency disorders: A study on pregnant women. In Book Series: Advances in Medicine and Biology, vol.80, eds. L.Berhardt, Nova Science Inc, NY.,2014, pp.129-144, ISSN 2157-5398, ISBN 978-1-63321-871-0 (eBook).

22. Bivolarska A, P Gatseva. Thyroid status in pregnant women and association with nitrates as an environmental factor stimulating the manifestation of iodine deficiency. Trace Elements and Electrolytes, 2015, 32(2),60-64, ISSN 0946-2104. IF =0,377/2015.

23. Bivolarska A, P Gatseva, A Maneva. The role of eating habits on the iron status of pregnant women J of the American College of Nutrition, 2015. Vol. 0, No. 0, 1–7, 2015. DOI:10.1080/07315724.2015.1014946 ISSN 0731-5724 (print), 1541-1087 (electronic), IF= 2,245/2015

24. Bivolarska A, P Gatseva, J Nikolova, M Argirova, V Atanasova. Effect of Thiocyanate on Iodine Status of Pregnant Women. Biol Trace Elem Res. 2015 1-7. DOI 10.1007/s12011-015-0583-1. IF ꞊ 1,798/2015

25. Dimitrov I, V Kamenov, M Argirova, A Bivolarska, P Angelova. Changed C-reactive protein and serum amyloid-A levels in blood serum, adipose tissue and liver of obesity induced rats. European Journal of Biomedical and Pharmaceutical sciences. 2015, Volume 2 Issue 3. ISSN 2349-8870, SJIF Impact factor ꞊ 3,881/2015

26. Bivolarska A, P Gatseva, V Atanasova, S Kalev, B Tchervenkov. Urinary iodine and thiocyanate concentration in Bulgarian young mothers. Trakia Journal of Sciences, 2014, 12, suppl.1, 61-64. ISSN 1313-7050 (print), ISSN 1313-3551 (online).

27. Atanasova V, P Gatseva, A Bivolarska. Evaluation of frequency intake of food rich in lycopene and beta-carotene in medical college students. Inter Medical, 2015, 7 (1): 5-10. ISSN 0370-1069D.

28. Gatseva P and A Bivolarska. Nitrates as an Environmental Factor Stimulating the Manifestation of Iodine Deficiency. Austin J Hydrol. 2015; 2(1): 1014, ISSN 2380-0763

29. Bivolarska A, N Jekova, I Dimitrov. Iron deficiency – consequences and evaluation markers. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2016, vol. 3, No. 1: 7-12. ISSN: 2367-5500

30. Bivolarska A, A Maneva, P Gatseva. Effect of nitrates, thiocyanates and selenium on iron and iodine status in breastfeeding mothers. Folia Medica, 2015; 57; Suppl. 1 р-ISSN:0204-8043, e-ISSN:1314-2143.

31. Bivolarska A, A Maneva, P Gatseva, M Katsarova. Impact of nitrates, thiocyanates and selenium on the iron and iodine status of postpartum women. Folia Medica, 2016, Vol. 58 I No. 3 I Article 5 188-194. p-ISSN:0204-8043, e-ISSN:1314-2143.

32. Станкова Т, П Мърмъров, А Биволарска, И Димитров. Значение на йодния статус при определяне на взаимовръзката между заболявания на щитовидната жлеза и захарен диабет. Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, 2015, том XVIII, 113-117, ISSN 1311-9427.

33. Tanya Tacheva, Dimo Dimov, Elina Aleksandrova, Monika Bialecka, Maya Gulubova, and Tatyana Vlaykova. MMP12 -82 A>G Promoter Polymorphism in Bronchial Asthma in a Population of Central Bulgaria. Laboratory Medicine. 2018, 49(3):211-218. (ИФ= 0.454, 2017)

34. Prakova G, Gidikova P, Sandeva G, Haracherova K, Tacheva T, Vlaykova T, Plasma glutathione among workers exposed to inorganic dust in production of iron castings. Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 70(11), pp. 1595-1602.IF=0.251, 2016)

35. Tacheva T, Dimov D, Anastasov A, Zhelyazkova Y, Kurzawski M, Gulubova M, Drozdzik M, Vlaykova T. Association of the MMP7-181A>G promoter polymorphism with early onset of chronic obstructive pulmonary disease, Balkan Journal of Medical Genetics, , 20(2), pp. 59-66, 2017 (IF=0.400)

36. Białecka M, Kurzawski M, Vlaykova T, Tacheva T, Dziedziejko V, Pierzchlińska A, Droździk M. Effects of common functional MMP12 gene polymorphisms on PD in a Polish population. Neurol Neurochir Pol. (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) 2017 Jun 16. pii: S0028-3843(17)30141-X. doi: 10.1016/j.pjnns.2017.06.001 (ИФ= 0.857, 2016)

37. Tacheva T, Dimov D, Aleksandrova E, Bialecka M, Gulubova M, Vlaykova T. The G allele of MMP12 -82 A>G promoter polymorphism as a protective factor for COPD in Bulgarian population. Archives of Physiology and Biochemistry, DOI: 10.1080/13813455.2017.1347690 (ИФ= 1.220, 2016)

38. Khalil HS, Mitev V, Vlaykova T, Cavicchi L, Zhelev N. Discovery and development of Seliciclib. How systems biology approaches can lead to better drug performance. J Biotechnol. 2015 Mar 6. pii: S0168-1656(15)00094-2. doi: 10.1016/j.jbiotec.2015.02.032 (IF=2.884, 2014)

39. Tacheva T, Chelenkova P, Dimov D, Chakarov I, Petkova R, Chakarov S, Vlaykova T. Frequency of the common promoter polymorphism MMP2 -1306 C>T in a population from central Bulgaria. Biotechnoogy & Biotechnology Equipments, Biotechnol Biotechnol Equip. 2015 Mar 4;29(2):351-356 2015. (IF= 0.622, 2014)

40. Yakovlieva M, Tacheva T, Mihaylovа S, Tropcheva R, Trifonova K, Toleкova A, Danova S, Vlaykova T. Influence of Lactobacillus brevis 15 and Lactobacillus plantarum 13 on blood glucose and body weight in rats after high-fructose diet, Benef Microbes. 2015; 6(4):505-12. doi: 10.3920/BM2014.0012. Epub 2015 Apr 22. (IF=1.474, 2013)

41. Tatyana Vlaykova, Mateusz Kurzawski, Tanya Tacheva, Dimo Dimov, Maya Gulubova, Petya Peeva, Stoyan Chakarov, Marek Drozdzik. Investigation of the role of MMP3 -1171insA polymorphism in cutaneous malignant melanoma – A preliminary study. Biotechnoogy & Biotechnology Equipments, 28(5), 2014, 904-910 (IF= 0.622, 2014)

42. Yovtchev YP, Minkov GA, Petrov AT, Nikolov SS, Vlaykova TI. Epithelial cells expressing cytokeratins-19 and bone marrow micrometastases in patients with breast cancer at the time of primary surgery: clinical outcome during long-term follow-up. Breast Cancer. Oct 29. [Epub ahead of print] 2014 Sep;21(5):590-597. (IF=1.363, 2011)

43. Димов Д, Желязкова Я, Влайкова Т, Значение на тройната инхалaторна терапия при пациенти с ХОББ. InSpiro, 4 (47): 23-28, 2018

44. Yanitsa Zhelyazkova, Dimov, Tanya Tacheva, Tatyana Vlaykova Investigation the role of some adipokines – leptin and adiponectin in COPD. Thoracic medicine, 9(3): 26-47, 2017

45. Tanya Tacheva, Dimo Dimov, Pavlina Chelenkova, Rumena Petkova, Stoyan Chakarov, Tatyana VlaykovaMMP2 -1306C>T polymorphism in patients with COPD. Scripta Scientifica Pharmaceutica, 2016, 3(1): 13-20.

46. Яница Желязкова, Татяна Влайкова, Димо Димов. Нови изследвания в областта на патогенезата и терапията при бронхиална астма. InSpiro, 5(38): 22-26, 2016

47.Y. Yovchev1* , T. Vlaykova2 , St. Vulkanov1 , M. Gulubova3 , St. Nikolov. Мetastases of patients with early stages of breast cancer. Trakia Journal of Sciences, No 4, pp 71-76, 2015

48. Tacheva T, Dimov D, Chakarov I, Chakarova P, Vlaykova T. Bronchial asthma in children and serum levels of stromelysin 1 (MMP-3). Trakia J Sci 12(Suppl. 1), 55-60, 2014

49. Tanya Tacheva, Dimo Dimov, Elina Aleksandrova, Maya Gulubova, Tatyana Vlaykova. Common promoter polymorphism MMP12 -82 A>G in a population from central Bulgaria. „Science & Technologies“,”Medicine”, 2(1), 141-145, 2014

50. Ginka Delcheva, Katya Stefanova, Ana Maneva, Dimitur Iliev, Tanya Deneva, Maria Orbetzova, Soluble transferrin receptor-ferritin index in the diagnosis of anemia of chronic disease in patients with diabetes, Trakia Journal of Sciences, Series Biomedical Sciences, 2014, Vol.12, suppl.1, pp. 42-45.

51. Katya Stefanova, Ginka Delcheva, Ana Maneva, Dimitur Iliev, Tanya Deneva, Maria Orbetzova, Iron deficiency in patients with diabetes: Correlation between soluble transferrin receptor, ferritin and soluble transferrin receptor – ferritin index, Trakia Journal of Sciences, Series Biomedical Sciences, 2014, Vol.12, suppl. 1, pp. 46-49.

52. Александър Дончев, Катя Стефанова, Гинка Делчева, Ана Манева, Адхезивни молекули и антиадхезивна терапия, Годишна конференция за студенти и млади учени , Наука и младост, 10-12 април 2014, МУ- Пловдив
Наука и Младост, Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2014, 310-314, ISSN 1314-9229.

53. Хатидже Осман, Теодора Станкова, Гинка Делчева, Катя Стефанова, Ръководител: Ана Манева, Взаимовръзки между адипокини и желязна хомеостаза, Наука и младост, Сборник научни съобщения от конкурсна сесия 2016, стр. 274-278.

54. T. Stankova, R. Ali Baig, G. Delcheva, A. Maneva, Thioredoxin, thioredoxin-interacting protein and their posttranslational modifications in diabetes mellitus type 2, Научни трудове на СУБ-Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, том. ХXI 2017, 241.

55. М. Генева-Попова, A. Баталов, Кр. Краев, В. Попова, Р. Каралилова, Г. Айвазова (Делчева), Ст. Попова, Проучване на нивото на интерлевкин-6 при пациенти с възпалителни ставни заболявания на лечение с блокатори на тумор-некротизиращ фактор- α и наличие на неутрализиращи антитела. Национална конференция по ревматология, Ревматология, год. XXV 2017, № 1, 25.

56. П. Селимов, Е. Фиркова, Л. Дамяновска, Г. Делчева, Р. Каралилова, Т. Станкова, К. Стефанова, A. Манева, А. Баталов, Ролята на орални и чревни микробни общности при болни с ревматоиден артрит, Medical Magazine, 2018, бр. 53, 62.

57. Katya Stefanova, Ginka Delcheva, Ana Maneva, Anastas Batalov, Mariela Geneva-Popova, Rositza Karalilova, Dimitar Iliev, Maria Orbetzova, Comparative evaluation of some parameters of iron homeostasis in diabetes and rheumatoid arthritis, Folia Medica, 2015, Vol.57, Suppl.1, pp. 60.

58. Katya I. Stefanova, Ginka T. Delcheva, Ana I. Maneva, Anastas Z. Batalov, Mariela G. Geneva-Popova, RositzaV. Karalilova, Kiril K. Simitchiev. Pathobiochemical mechanisms relating iron homeostasis with parameters of inflammatory activity and autoimmune disorders in rheumatoid arthritis, Folia Medica, 2016, 58, 4, 257-263.

59. Ginka Delcheva, Boriana Zhekova, Katya Stefanova, Teodora Stankova, Georgi Dobrev, Ana Maneva, Ivan Pishtiyski, Preparation and characterization of Aspergillus niger B 03 endo-xylanase immobilized on the smart polymers Eudragit L-100 and S-100, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS), 2018, 9, (3), 1114-1121.

60. T. R. Stankova, G. T. Delcheva, K. I. Stefanova, A. I. Maneva, S. V. Vladeva, G.A. Tsvetkova , 3-nitrotyrosine as a serum biomarker of nitroxidative stress and insulin resistance in nascent metabolic syndrome, Bulgarian Chemical Communications 2018,Volume 50, Pages 165-171.

61. Boyanov К, Maneva A. Interference of modulators of phosphorylation and ion transport together with lactoferrin in glycolysis regulation in human platelets. Collection of articles from the National Scientific Conference “15 Years of Pharmacy in Medical University – Plovdiv”, 2018, 281 – 284.

62. Boyanov К, Maneva A. Influence of platelet aggregation modulators on cyclic AMP production in human thrombocytes. Folia Med (Plovdiv). 2018;60(2):241-247.

63. Boyanov К, Maneva A. Modulation of PI3K Tyr-467/199 phosphorylation in human platelets. C R Acad Bulg Sci. 2017;70(12):1681-1688. IF2017 = 0.270.

64. Boyanov К, Maneva A. Modulation of Ser-16 phosphorylation in α1-subunit of Na/K-ATPase in human platelets. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol. XXI, 2017, 247-253.

65. Boyanov К, Maneva A. Influence of modulators of protein phosphorylation and ion transport on platelet glycolysis. Trakia Journal of Sciences. 2014;12(Suppl. 1):20-24.

66. Stankova T, Delcheva G, Maneva A, Vladeva S. Serum levels of carbamylated LDL, nitrotyrosine and soluble lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 in poorly controlled type 2 diabetes mellitus. Folia Medica, 2019 (под печат).

Монографии

Самостоятелни монографии

Биволарска А. Цинк, магнезий, мед, йод и желязо: функции, метаболизъм и болести. Изд. Лакс бук – Пловдив, 2016. ISBN 978-619-189-037-8. Самостоятелна монография.

Участия в монографии

1. Maneva A. and Maneva-Radicheva, L Chapter 12. Protein Kinases and Protein Phosphatases as Participants in Signal Transduction of Erythrocytes, In Book “Protein Kinases” ISBN: 978-953-51-0640-1 Ed. G.Xavier, InTech, 2012, pp. 249- 287

2. Manev, V., A.Maneva, L.Sirakov. . Chapter 40. Effect of lactoferrin of phagocytic activity of polymorphonuciear cells isolated from blood of patients with autoimmune diseases and Staphylococcus aureus allergy, In Book: Advances in Lactoferrin research Eds. Genevieve Spik et al., Plenum Press, New York & London; ISBN 0-306-45926-4; Adv.Exp.Med.BioL, 1998, 443, 321-330 IF=0.646, ISSN: 0065-2598, PubMed PMID: 9781376

3. Maneva, A., Mihailova, D., Manev, V., Taleva, B., Maneva-Radicheva, L. Decreased sCD23 serum content by vitamin E therapy in children with juvenile chronic arthritis: correlation with the thiol antioxidant status. „Проблеми на имунологичното здраве през ХХІ век”, София, ноември 2006, 129-145; ISBN: 10: 954-91962-1-6; ISBN: 13: 978-954-91962-1-4

4. Maneva, A.,Angelova-Gateva P., Taleva, Maneva-Radicheva L, B Manev, V. Lactoferrin stimulates erythrocyte Na+/K+-ATPase: Effect of modulators of the membrane phosphorylation and antioxidative protection. София, ноември 2006, 185-208, ISBN: 10: 954-91962-1-6; ISBN: 13: 978-954-91962-1-4

5. Манева, А., Манев, В. Механизми на противотуморната активност на лактоферина „Проблеми на имунологичното здраве през ХХІ век”, София, ноември 2006, 146-184; ISBN: 10: 954-91962-1-6; ISBN: 13: 978-954-91962-1-4

6. Димо Димов, Татяна Влайкова, Някои лабораторни изследвания в пулмологията (глава 13 от учебник) в: Белодробни болести (Част 1, Основи на пулмологията) редактор проф. Коста Костов, , том1, 277-284, InSpiro, София, 2016 (90 съавтори)

7. Влайкова Т. Туморна ангиогенеза. във: Йовчев Й., Юлианов А. Рак на ректума. „Литера принт” АД- Стара Загора, 2015, 23-54

8. Влайкова Т., Димитров Е. Биологични маркери. във: Йовчев Й., Юлианов А. Рак на ректума. „Литера принт” АД- Стара Загора, 2015, 55-86.

Дисертации

Основен приоритет на Катедра по медицинска биохимия е професионалното и научното израстване на преподавателите.
Защитени дисертации по Медицинска биохимия за придобиване на ОНС „Доктор“ имат:

• д-р А. Ангелов (1975) „Влияние in vivo на тироксина и тимидазола върху тъканни ензими”;
• д-р Н. Атанасов (1968) „По въпроса за метаболитното значение на тъканните лактат-дехидрогеназни изоензими у подопитни животни”;
• д-р И. Пашев (1969) „Към въпроса за молекулярната хетерогенност на глутаматдехидрогеназата”;
• д-р В. Каменов (1985) „Методи за определяне факторите и инхибиторите на кръвосъсирването”;
• А. Манева (1985) „Проучвания върху участието на лактоферина в защитните функции на клетки от коластра“, Автореф. Дис.,1985, София;
• Т. Влайкова (2002) „Прогностични фактори при метастатичен меланом: специално внимание върху туморната васкуларизация, пролиферация и експресия на bcl-2“ Университет на Турку, Финландия;
• Г. Делчева (2011) „Имобилизация на пектинолитични и ксиланолитични ензими върху синтетични полимерни носители“;
• д-р А. Биволарска (2014) „Йоден и железен дефицит при рискови групи от населението в някои райони на Южна България и влияние на фактори на околната среда върху разпространението им“;
• К. Боянов (2017) „Влияние на модулатори с доказан антикоагулантен ефект върху гликолизата и процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити“;
• И. Димитров (2018) „Роля на метаболитноактивни тъкани в развитието на хронично, нискостепенно възпаление при експериментално предизвикано затлъстяване“;
• К. Стефанова (2020) „Проучвания върху патобиохимичните механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели за възпалителни и автоимунни нарушения при ревматоиден артрит“;
• Т. Станкова (2020) „Проучвания върху посттранслационно модифицирани белтъци при метаболитен синдром и захарен диабет тип 2“;
• И. Димов (2021) „Изследване синергистичния ефект на пребиотични олигозахариди върху ензими от въглехидратната обмяна и антиоксидантната защита на организма“;
• М. Чонева (2024) „Ефекти на пребиотични олигозахариди и аеробна тренировка върху метаболитни и поведенчески нарушения при експериментален модел на диабет тип 1“.
Защитена дисертация по Медицинска биохимия за придобиване на научна степен „Доктор на биологичните науки“ има:
• А. Манева (2009) „Проучвания върху механизмите на регулация на функциите на кръвни клетки от лактоферин и трансферин. Рецепторни и пострецепторни изследвания”.

Налична научноизследователска апаратура на територията на Катедра по медицинска биохимия

 • Високо разделителна LC-MS/MS система, включваща високоразделителен масспектрометър за определяне на точни маси Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 и свързана с него високоефективна течнохроматографска система за работа при високо налягане Thermo Scientific Vanquish Flex.
  Тази модулна система може да се използва за идентификация, потвърждение и количествено определяне на всички органични вещества, които могат да се йонизират. Това е система от последно поколение, която обединява висока чувствителност и резолюция до 240000. Това позволява постигане на висококачествени резултати в множество приложения:
  1. Метаболомика (изучаване на редица ендогенни и екзогенни нискомолекулни метаболити като аминокиселини, захариди, мастни киселини, стероиди, нуклеотиди, вещества, изолирани от естествени източници, синтетични органични вещества, лекарствени метаболити и др.); протеомика (изследване на белтъчната функция и структура, идентификация на протеини, отчитане на посттранслационни модификации, определяне на аминокиселинната последователност, формиране на комплекс протеин-лиганд при физиологични условия); липидомика (идентификация и количествен анализ на липиди, тяхната клетъчна сигнализация, метаболизъм и хомеостаза);
  2. Биохимичен реакционен мониторинг на ензимни реакции и модификации
  3. Биофармацевтични изследвания;
  4. Идентифициране на метаболити и тестване на примеси;
  5. Токсикология и антидопинг;
  6. Изследване на храни, напитки, промишленост и околна среда.
 • ELISA анализатор, HumaReader HS (HUMAN) – за качествен и количествен анализ на метаболити в серум, урина, слюнка и тъканни хомогенати.
 • Спектрофотометър, Evolution 300 UV-VIS + VISION – за качествен и количествен анализ на метаболити в серум, урина, слюнка и тъканни хомогенати.
 • Спектрофотометър BioMate™ 160 UV-Vis Spectrophotometer – за качествен и количествен анализ на метаболити в серум, урина, слюнка и тъканни хомогенати.

За наличната в катедрата допълнителна лабораторна апаратура, моля последвайте следния линк: Aparatura_NID_FF_03-2023-.pdf (mu-plovdiv.bg).