Изисквания към студентите от за провеждане на дистанционен изпит по биоорганична химия летен семестър 2019/2020г.