Катедрата по организация и икономика на фармацията

Контакти

e-mail : [email protected]
Телефон :


Учебна дейност

Академичният състав на катедрата участва в обучението на студенти от специалностите „Фармация“ към Фармацевтичен факултет и „помощник-фармацевт“ към Медицински колеж на МУ-Пловдив по следните дисциплини:

 • Фармацевтични грижи;
 • Фармакоикономика;
 • Социална фармация и фармацевтично законодателство;
 • ФД История на фармацията;
 • СИД Клинична фармация и нови области във фармацевтичната практика.

Катедрата е база за следдипломно обучение на магистър-фармацевти по специалност „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика“ в системата на Министерството на здравеопазването.
В катедрата се обучават докторанти по акредитирана докторска програма – „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“.

Академичен състав

доц. Даниела Грекова-Кафалова, дф – Ръководител катедра, Отговорник по актуализация на web страницата и електронното обучение

Тел:
e-mail:

Доц. Станислав Георгиев, дф – Отговорник по научно-изследователска дейност (НИД),Отговорник по следдипломно обучение (СДО)

Тел:
e-mail:

Гл. ас. Васил Маджаров, дф – Отговорник по противопожарна безопасност, Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Тел:
e-mail:

Гл. ас. Радиана Стайнова, дф – Главен административен асистент, Отговорник по учебната дейност

Тел:
e-mail:

Ас. Евелина Гавазова – Отговорник по качество и акредитация (КА), Отговорник по международно сътрудничество и проектна дейност (МСПД)

Тел:
e-mail:

маг. – фарм. Нелина Нейчева- хоноруван преподавател

Тел:
e-mail:

Научна дейност

Актуалните научните направления са свързани с детското здраве, лекарствената употреба по време на бременност и оценка на познанията на бременните жени за системата за спонтанно съобщаване на нежелани лекарствени реакции, лекарствена безопасност, проучва се ролята на фармацевта в управлението на гестационния захарен диабет, а също така нагласите и бариерите за оказване на фармацевтични грижи при бременни жени.

Проследяват се маркетинговите тенденции във фармацевтичния сектор, риска при самолечение и ролята на фармацевта, както и вербални и невербални подходи за подобряване на придържането към терапията на пациенти.

Провеждат се фармакоикономически анализи при значими заболявания.

Анализира се регулацията на лекарствени продукти в България, Европа и по света.

Колективът на катедрата в последните години е публикувал статии в международни и национални списания, множество от тях са с импакт фактор.

Издадени са 5 монографии, а научните трудове са цитирани от български и чуждестранни автори.

Резултатите от научно-изследователската дейност на катедрата са популяризирани на престижни научни форуми в страната и чужбина.

Учебници

 • Димитрова З, Петкова В, Георгиев С. (2009) Фармацевтични грижи. Университетско издателство „Кл. Охридски“
 • Петкова В, Петрова Г, Димитрова М, Манова М, Савова А, Димитрова М, Камушева М, Андреевска К, Грекова Д, Маджаров В. (2015) Практическо ръководство по фармацевтични грижи. София, ISBN 978-619-183-032-9
 • Димитрова З, Петкова В, Георгиев С, Андреевска К, Стайнова Р, Маджаров В, Грекова Д. (2016) Фармацевтични грижи. ТЕА Дизайн ООД, София, ISBN 978-619-90647-1-9, трето преработено и допълнено издание
 • Димитрова З, Георгиев С, Андреевска К, Маджаров В, Грекова Д, Кискинова Р. (2016) История на фармацията. ТЕА Дизайн ООД, София, ISBN 978-954-91660-9-5, четвърто издание
 • Караиванова М, Пейчев Л, Делев Д, Георгиев С. (2018) Лекарствени взаимодействия. ТЕА Дизайн ООД, София
 • Ламбов Н, Рачев Д, Димитров М, Йончева К, Момекова Д, Костова Б, Цанков Б. (2019) Технология на лекарствата. Софпринт Груп АД
 • Петрова Г, Петкова В, Данчев Н, Савов А, Манова М, Гетов И, Митов К, Димитрова М, Камушева М, Донева М, Грекова Д, Георгиева С, Цветкова А, Митова З, Андреевска К, Ташков К. (2020) Фармакоикономика. ИНФОФАРМА ЕООД
 • Петрова Г, Петкова В, Гетов И, Ал. Савова, М. Димитрова, М. Манова М. Камушева, С. Миткова, К. Ташков, Н. Герасимов, Х. Лебанова, А. Тодорова, К. Андреевска, Д. Грекова, Ст. Георгиев, Св. Георгиева, В. Гетова-Коларова, П. Милушева, В. Маджаров, Р. Стайнова, Е. Гавазова, Л. Маринов, 2024, Социална фармация и фармацевтично законодателство. Издателство Централна Медицинска Библиотека, МУ-София, ISBN 978-691-7491-80-7

Публикации

 • Grekova D, Dimitrova M, Andreevska K, Petkova V, Madzharov V, Gueorguiev S, Petrova G. (2014) Cost-effectivness of real life asthma pharmacotherapy. J Int Soc Pharmacoecon Outcomes Res, 17, 7, ISSN 1098-3015, A596
 • Petkova E, Ivanov K, Ivanova S, Gueorguiev S, Staynova R. (2017) Most sold categories food supplements in Bulgarian pharmacies – research. Ind J Med Res Pharm Sci, 4(5):15-18
 • Staynova R, Gueorguiev S, Petkova-Gueorguieva E, Madzharov V, Ivanova St, Ivanov K. (2017) Importance of self-monitoring of blood glucose in gestational diabetes: pharmacists’ role in improving patient’s compliance – pilot study. IOSR J Pharm, 7(11):15-18
 • Ivanova S, Ivanov K, Staynova R, Rangelov V, Stoilova L. (2017) Nutritional management of gestational diabetes melitus. Int J Sci Eng Appl Sci, 3(11):47-53
 • Staynova R, Gueorguiev S, Petkova-Gueorguieva E, Vasileva E, Stoimenova A, Ianatchkova V, Madzharov V. (2018) Written health education materials for women with gestational diabetes mellitus – evaluation of usefulness and patients’ satisfaction. Fol Med, 61(1):127-133. doi: 10.2478/folmed-2018-0041
 • Staynova R, Gueorguiev S, Gueorguieva-Petkova E, Petleshkova P. (2018) A comparative study on diabetes self-management in pregnant women with gestational diabetes and pre-existing diabetes. Biom Res, 29(18):3526-3531
 • Getova V, Georgiev S, Stoimenova A, Petkova-Georgieva E. (2018) Bulgarian experience with adverse drug reaction reports from patients and consumers-retrospective data-base study. Fol Med, 60(3):447-53
 • Lebanova HV, Staynova R, Getova V. Pharmacists’ role in risk communication on self-medication: Pilot study from Bulgaria. Drug Safety 2018; 41(11): 1186-1186.
 • Manova M, Savova A, Vasileva M, Terezova S, Kamusheva M, Grekova D, Petkova V, Petrova G., Comparative analysis of price of biological products for treatment of rheumatoid arthritis, Frontiers in Pharmacology, 2018, Front. Pharmacol. 9:1070. doi: 10.3389/fphar.2018.01070 „Biologic Drugs in Autoimmune Diseases“,
 • Maria Dimitrova, Maria Kamusheva, Konstantin Mitov, Daniela Grekova, Guenka Petrova, Screening and diagnosis of chronic HCV infection in Bulgaria: A review of the current practice, Biomedical Research, 2018, Volume 29, Issue 13, DOI: 10.4066/biomedicalresearch.29-18-781, p. 2846-2853, IF=0.29
 • Tachkov K, Kamusheva M, Andreevska K, Grekova D, Mitov K, Indirect costs associated with COPD in Bulgaria, Value in Health, Volum 20, Number 5, May 2017, PRS29, ISSN 1098-3015, A204-A205
 • Antonia Kondova, Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Kalina Andreevska, Daniela Grekova, Valentina Petkova , Analysis of the degree of adherence to therapy in patients with diagnosed depression – CBU International Conference ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION, 2018, volume 6, p. 916-921
 • Antonia Kondova, Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Mariana Arnaoudova, Kalina Andreevska, Daniela Grekova, SCREENING AND RISK ASSESSMENT FOR DEPRESSION IN COMMUNITY PHARMACY- PILOT STUDY, Journal of IMAB – Annual Proceeding (Scientific Papers),ISSN: 1312-773X (Online), 2018, vol. 24, issue 1, p.1928-1931, DOI: 10.5272/jimab.2018241.1928
 • Grekova Daniela, Andreevska Kalina, Petrova Guenka, Petkova Valentina, ASSESSMENT OF THE SOCIAL AND ECONOMIC BURDEN OF GLAUCOMA IN BULGARIA, Biomedical research, 2018, vol. 29, issue 12, ISSN 0970-938X, p.2578-2581, DOI: 10.4066/biomedicalresearch.29-18-647
 • Stoilova L, Stoilov B, Staynova R. (2019) Food suplements during pregnancy benefits and risks: a literature review. Eur Sci J, 15(24):13-31
 • Petkova-Gueorguieva E, Getov I, Ivanov K, Ivanova S, Gueorguiev S, Getova V, Mihaylova A, Madzharov V, Staynova R. (2019) Regulatory requirements for food supplements in the European Union and Bulgaria. Fol Med, 61(1):41-8
 • Tachkov Konstantin, Dimitrova Maria, Mitov Konstantin, Savova Alexandra, Maria Kamusheva, Dimitrov Jordan, Manova Manoela, Daniela Grekova, Petkova Valentina, Micro- and Macro analysis on the burden of COPD hospitalizations on the Bulgarian health care system, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 2019, Volume 33, Issue 1, ISSN 1310-2818, p. 1-11, https://doi.org/10.1080/13102818.2018.1483739
 • Emil Hristov, Sava Ognyanov, Tzvetomir Deliyski, Kalina Andreevska, Hristo Burgazliev, Daniela Grekova, Zlatka Dimitrova, Emanuyl Yordanov, Deyan Rashkov, Effect of Pharmacist Involvement on Patient Reporting of Adverse Drug Reactions in Bulgaria, Journal of Advanced Research in Pharmaceutical Sciences & Pharmacology Interventions, Volume 2, Issue 2 – 2018, p. 1-6, http://www.medicaljournalshouse.com/index.php/PharmaceuticalSci-Pharmacology/article/view/36/54
 • Hristov E, Ognyanov S, Deliyski Tz, Andreevska K, Grekova D, Burgazliev H, Dimitrova Zl, Yordanov E, Rashkov D. Adverse drug reaction reporting by patients in Bulgaria.//Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol.ХХIII. ISSN 1311-9427 (Print), 2019, p.372-379, ISSN 2534-9392 (On-line)
 • Yanachkova V, Chaveeva P, Staynova R, Milcheva R. Autoimmune polyglandular syndrome type 2 and pregnancy. Folia Medica. 2020;30; 62:408.
 • Yanachkova V, Staynova R. Insulin-induced lipoatrophy in a patient on insulin analogue therapy: a case report. Folia Medica. 2020; 62:597.
 • Stoev Sv.,Gueorguiev St., Madzharov V., Lebanova Hr. Naproxen in Pain and Inflammation – A Review. International Journal of Pharmaceutical and Phytopharmacological Research (eUPPR). 2021; Vol. 11 No.1, 142-148.
 • Staynova R, Vasileva E, Stankova T, Yanachkova V. The impact of a printed educational booklet on disease awareness in women with gestational diabetes. European Journal of Public Health. 2021;31(Supplement_3):ckab165-564.
 • Staynova R, Gvozdeva Y, Peikova L, Mihaylova A. Bulgarian community pharmacists’ attitudes and barriers towards pharmaceutical care provision for pregnant women. Pharmacia. 2021; 68:511.
 • Gavazova, E., Grekova, D. IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE MEDICINES SUPPLY CHAIN IN EUROPE. Trakia Journal of Sciences, 19(2), (2021), p. 56-63, ISSN 1313-3551 (online), doi: 10.15547/tjs.2021.s.02.011
 • Evelina Gavazova, Daniela Grekova, Kalina Andreevska, The role of pharmacists during covid-19 pandemic, Scientific works of the Union of Scientists in BulgariaPlovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol. ХХVI. ISSN 1311- 9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2021, p. 160-164
 • Petkova-Gueorguieva E., Gueorguiev St., Lebanova Hr., Madzharov V., Mihaylova A. Survey on Sildenafil, Tadalafil, and Vardenafil Concentrations in Food Supplements for Erectile Dysfunction. International Journal of Analytical Chemistry. 2022; Vol.22, Article ID 3950190, 6 pages.( IF2021-1.698).
 • Yanachkova V, Staynova R, Stoev S, Naseva E. Benefits of using a microencapsulated vitamin D delivery system in women with polycystic ovary syndrome. European Journal of Hospital Pharmacy. 2023;30(5):284-7.
 • Yanachkova V, Staynova R, Naseva E, Kamenov Z. The Role of Placental Growth Factor in the Prediction of Carbohydrate and Thyroid Disorders during Pregnancy. Medicina. 2022;58(2):232
 • Staynova R, Vasileva E, Yanachkova V. Gestational diabetes mellitus: a growing economic concern. Folia Medica. 2022;64(5):725-32.
 • Gavazova E, Staynova R, Kafalova DG. Pharmacists’ Engagement in the Adverse Drug Reactions Reporting Process During the COVID-19 Pandemic. Drug Safety. 2022;45(10):1191-2.
 • Gavazova E, Staynova R, Grekova-Kafalova D. The impact of polypharmacy on the clinical outcomes in multimorbid patients with COVID-19-a systematic review. International Journal of Clinical Pharmacy 2022; 44(6): 1557-1558).
 • Staynova R, Getova V, Gavazova E, Kafalova DG. Breastfeeding Women’s Knowledge Toward Spontaneous Reporting of Adverse Drug Reactions-a Pilot Study from Bulgaria. Drug Safety. 2022;45(10):1261.
 • Esad ME, Popova M, Gavazova E, Staynova R, Grekova-Kafalova D. Benefits of telepharmacy services for improving medication safety in cardiovascular diseases. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2022;31: 601-601.
 • Stoynova, H.I., Staynova, R., Gavazova, E. and Grekova-Kafalova, D., 2022, September. Experiences and barriers of community pharmacists towards participation in COVID-19 vaccination campaigns. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2022;31: 602-602.
 • Gavazova EZ, Grekova-Kafalova DD. Pharmaceutical care for patients with headache. Folia Medica. 2022;64(3):373-9.
 • Gavazva E, Grekova D. Students’ perceptions and impact of the COVID-19 pandemic on the pharmaceutical education in Bulgaria: a pilot project. Pharmacy Education. 2022;22(1):569-72.
 • Gavazva, E., Grekova, D. Students’ perceptions and impact of the COVID-19 pandemic on the pharmaceutical education in Bulgaria: A pilot project. Pharmacy Education, 22(1), 2022, p. 569-572., DOI: https://doi.org/10.46542/pe.2022.221.569572
 • Gavazova EZ, Grekova-Kafalova DD. Pharmaceutical care for patients with headache. Folia Med (Plovdiv). 2022 Jun 30;64(3):373-379. doi: 10.3897/folmed.64.e63095, PMID: 35856096.
 • Stoynova, H. I., Staynova, R., Gavazova, E., & Grekova-Kafalova, D. Challenges of medication adherence in chronic diseases: with a focus on diabetes. Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, Том XХVII, 2022, ISSN 2534-9392 (On-line), p. 257-261
 • Lebanova Hr., Stoev Sv., Veleva N., Belcheva S., Madzharov V., Gueorguiev St. Prevalence of self-medication with antibiotics in Europe: A Scoping review. J Biomed Clin Res, 2023; Vol. 16 No. 1, 5-16.
 • Petkova Gueorguieva E., Lebanova H., Mihaylova A., Petrova G., Madzharov V., Gueorguiev St. TRAINING ON NITROUS OXIDE (“LAUGHING GAS”), ITS IMPACT ON THE HEALTH AND MENTAL STATUS OF ADOLESCENTS. PREVENTION OF ITS USE. ICERI 2023 Proceedings, IATED, 2023; 8827-8831. DOI: 10.21125/iceri.2023.2247
 • Mihaylova A., Hadzhieva B., Argilashki D., Kasnakova P., Gueorguieva E., Gueorguiev St., Semerdjieva M., Bakova D. BULGARIAN PHARMACISTS’ATTITUDES AND BARRIERS TOWARDS PHARMACEUTICAL CARE PROVISION FOR INCREASING IMMUNITY IN CHILDREN. Revista Farmacia, 2023; Vol. 71 No.2, 411-418. (IF 2021- 1.55).
 • Pavlova G., Todorova A., Georgiev T., Petkova-Gueorguieva E., Mihaylova A., Peikova L., Balkanski St., Gueorguiev St. Assessment of patients’ awareness on drugs use and adherence to drug therapy as an element of Medication Review service. Pharmacia, 2023; 70(3): 595-601. (IF 2023- 1.10)
 • Staynova R, Yanachkova V. Weight management strategies and food supplement intake among Bulgarian adults: results of a national survey. Pharmacia. 2023;70(4):1119-26.
 • Yanachkova V, Staynova R, Stankova T, Kamenov Z. Placental growth factor and pregnancy-associated plasma protein-A as potential early predictors of gestational diabetes mellitus. Medicina. 2023;59(2):398.
 • Yanachkova V, Stankova T, Staynova R. Thyroid dysfunction as a long-term post-COVID-19 complication in mild-to-moderate COVID-19. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2023;37(1):194-202
 • Valentina Petkova, Anna Peneva, Kalina Andreevska, Emil Hristov, Daniela Grekova, Anna Todorova, Antoaneta Tsvetkova, Milen Dimitrov, Level of hypertension treatment adherence during pandemic, Pharmacia 70.3 (2023): 643-648.
 • Veselina Goranova-Marinova, Daniela Grekova, Vania Georgieva, Kalina Andreevska, Yana Gvozdeva, Margarita Kassarova, Zhanet Grudeva-Popova, Analysis of the pharmacotherapeutic effectiveness of the tyrosine kinase inhibitors therapy in patients with Chronic Myeloid Leukemia in a single hematology center in Plovdiv, Bulgaria, Pharmacia 70 (4) (2023), 1355-1362
 • Staynova R, Gavazova E, Yanachkova V, Kafalova D. Bulgarian community pharmacists’ knowledge towards diabetes mellitus management: results of a pilot survey. Diabetes Research and Clinical Practice. 2024;209.
 • Yanachkova VE, Staynova R, Stoev S, Kamenov Z. Mettformin-associated maternal and neonatal outcomes in women with gestational diabetes-a retrospective cohort study. Ginekologia Polska. 2024; ;95(4):259-265.
 • Gavazova E, Staynova R, Grekova-Kafalova D. Managing polypharmacy through medication review tools–pros and cons. Folia Medica. 2024;66(2):161-70.

Монографии

 • Георгиев С. (2012) Лекарствена информация при аптечното обслужване. ТЕА Дизайн, София, ISBN: 978-954-91660-5-7
 • Георгиев С. (2018) Селф-мениджмънт – ключов елемент от фармацевтичната грижа за пациента. Теа Дизайн ООД, София, второ преработено и допълнено издание, ISBN: 978-619-90647-7-1
 • Грекова Д. (2018) Клинична фармация в педиатрията: Основни концепции и умения на клиничния фармацевт. Лакс бук ЕООД, Пловдив, ISBN: 978-619-189-094-1
 • Кафалова-Грекова Д., Андреевска К. (2020) Клинична фармация в педиатрията: Основни концепции и умения на клиничния фармацевт, Второ преработено и допълнено издание. Лакс бук ЕООД, ISBN: 978-619-189-134-4
 • Регулаторни подходи за разрешаване на лекарства за употреба. Първо издание, 2021 г. автори: А. Сербезова, В. Маджаров, Ст. Георгиев ТЕА ДИЗАЙН ООД (ISBN: 978-619-91498-3-6).

Дисертации

Защитени дисертации по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“

 • Грекова Д. (2014) Медико-социални и фармакоикономически проучвания за оценка на лекарствената терапия на пациенти с Бронхиална астма.
 • Маджаров В. (2014) Анализ на законодателните и пазарни механизми на търговията на едро с лекарствени продукти у нас.
 • Найденов Т. (2015) Проучване влиянието на някои фактори върху маркетинговата политика на фармацевтичната индустрия.
 • Огнянов С. (2016) Позициониране на някои сартани на антихипертензивния пазар в България.
 • Михайлова А. (2018) Епидемиологично и фармакоикономическо проучване на кортикостероидната профилактика на хиалинно-мембранна болест при преждевременно родени деца.
 • Петкова-Георгиева Е. (2018) Оценка на риска при употреба на хранителни добавки, съдържащи необявени съставки.
 • Гетова В. (2018) Регулаторни и практически аспекти на участието на пациентите в проследяването на лекарствената безопасност.
 • Стайнова Р. (2019) Медико-социални аспекти и роля на фармацевта в мениджмънта на гестационния захарен диабет.