ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА за проучване мнението на новопостъпили студенти относно очакванията им за обучението в Медицински колеж – Пловдив